47696. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különböző vasúti sínek összekötésére szolgáló átmeneti hevederek pontos alakjának előállítására

— 2 — nyomópántokból áll, melyeknek lenyúló (o) csapjai az (m) idomdarabon Jévő éa a he-' veder csavarlyukainak megfelelő (p) lyu­kakon vezettetnek át és ivégeiken a (q) sasi­szögek fölvételére szolgáló lyukakkal van­nak ellátva. A (q) sasszögeken (r) haránt­darabok nyugszanak, melyeknek lenyúló (s) karjai egy-egy (t) súllyal megterhelt egy­karú emeltyűvel vannak csuklósan összer kötve. Ezen szerkezet segélyével a heveder vég­alakja a következőleg állíttatik elő: Miután a heveder előállítására szolgáló munkadarab függélyes könyöke előállítta­tott és az ezzel egyidejűleg sajtolt mélyebb rész megfelelő hosszúra nyújtatott, vala­mint a csaplyukak, is kisajtoltattak, a he­vedert újból fölmelegítjük, és az (m) idonv darabba helyezzük, az (n) szorítódarabokat rátesszük és a (t) terhelés mellett a he­vedert az (m) idomdarabba bekalapáljuk, mire az a vízszintes könyököt és a végle­ges alakot fölveszi. Emellett az (n) nyomó­darabok nehogy túlságosan fölmelegedje­nek, időnként lehűthetők. Ily módon megfelelő idomdarabok segé­lyével tetszőleges sínátmenet számára yaló hevederek pontosan egyenlő alakban, az anyag kímélése mellett, a legrövidebb idő alatt készíthetők el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés különböző vasúti sinek össze­kötésére szolgáló átmeneti hevederek pontos alakjának előállítására nyomóda­rabok segélyével, melyek idomdarabokba helyezett hevederekre tétetnek, jelle­mezve súllyal megterhelt (u) emeltyűk által, melyek az (n) nyomódarabok (o) csapjaival köttetnek össze és a nyomó­darabokat a hevederhez szorítják, mir mellett a (t) súlyok az (u) emeltyűkön a nyomás szabályozása céljából célsze­rűen eltolhatók. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés, azáltal jellemezve, hogy a súllyal ter­helt (u) emeltyűk (r, s) harántdarabokkal csuklósan vannak összekötve, melyek munka közben az (u) nyomódarabok (o) csapjain átmenő (q) sasszögeken nyug­szanak. (l rajzlap melléklettel.) lÉSZVÉNY rÁflSA8ÁG nyomoAm ruoapwté*

Next

/
Thumbnails
Contents