47557. lajstromszámú szabadalom • Gázlángzó világítási, fűtési célokra

Megjelent 1910. évi január lió 4-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47557. szám. II/d. OSZTÁLY. Gázlángzó világítási és fűtési célokra. WARDLE GEORGE MÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 8-ika. Jelen találmány világítási és fűtési célokra szolgáló gázlángzókra, főkép gázizzófényű lángzókra vonatkozik. Jelen találmány ér­telmében az elhasznált gázok vagy égési termékek, melyek a gáznak és levegőnek egy vagy több lángzóban való elégetése alkalmával képződnek, ismét meggyújtha­tókká tétetnek, illetve újból használhatók, ami a gáznak világítási és fűtési célokra való gazdaságosabb használatát jelenti. A jelen találmány értelmében az égési termékek alkalmas berendezések által veze­tékeken, nyílásokon vagy csöveken át keverő vagy egyesítő kamrába vezettetnek, hol csekély gázmennyiségnek vagy gáz és lég­mennyiségnek hozzáadása által fölujíttat­nak, illetve ismét használhatókká tétetnek. További gázmegtakarítás elérése céljából a nyert egyesítési termékek a második láng­zótól az elégetés eszközlése után újból való regenerálás és rákövetkező újbóli elégetés végett összegyűjthetők. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya van föltüntetve, az 1. ábra a lángzó függélyes metszetét, a 2. ábra a lángzó főtestének vagy keverő kamrájának fölülnézetét, a 3. ábra ugyanannak alulnézetét mutatja. Az (a) keverő kamrán közönséges invert-és függélyes (b) és (c) izzófényű lángzók vannak elrendezve. A (d) csőből beáramló gáz az (e) keverő fúvókán és a (bl) lángzó­csövön vezettetik át. Az (a) keverő kamra harang vagy sisak alakjával bír és a (b) invertlángzóhoz képest úgy van elrendezve, hogy az általa szolgáltatott összes gázok vagy égési termékek fölfelé az (a) keverő kam­rába áramlanak, hol az (f) beömlési nyílá­sokon át az (a) kamrába áramló másodlagos levegővel és a (g) nyíláson kitóduló gázzal az (1. ábrában a nyilakkal jelzett irányban) összekevertetnek. Ily módon az égési ter­mékek az (a) keverő kamrában csekély mennyiségű gáz és levegő hozzávezetése ál­tal felújíttatnak és ezen állapotban a füg­gélyes (c) lángzóba jutnak. A keverő kamra alsó vége befelé hajló (h) pofákkal van ellátja, melyek a (b) invertlángzónak (i) harangját rögzítik. Azonkívül az üveghen­ger (k) támasztékának elhelyezésére a (j) kiugrások vannak kiképezve. A (bl) lángzócsövet az (1) sodronyháló­szövet veszi körül és az (a) keverő kamrá­ban regenerált termékek meggyuladását vagy visszacsapódását megakadályozza. Mindezekből kitűnik, hogy a jelen talál­mány lényege nagy részben fizikai folya­matok alkalmázásában áll; lényeges az is,

Next

/
Thumbnails
Contents