47557. lajstromszámú szabadalom • Gázlángzó világítási, fűtési célokra

hogy a fölhevített távozó gázokhoz vezetett, csekély hideg légsugár behatása folytán gázalakú keverék keletkezik, melynek gyú­lási pontja alacsonyabb, mint a közönséges gázizzófényú Iángzóban vagy más olyan láugzóban levő keveréké, mely visszacsapás ellenében a szokásos védő szerkezetekkel van ellátva ; a keverék továbbá alacsonyabb hőfoknál gyulád, mint a világítási és fűtési célokra való minden más oly Iángzóban alkalmazott oly keverék, mely lángzó a Bunzen-féle elv alapján a levegő számára bebocsátó nyílásokkal van ellátva vagy lég­bebocsátó nyílásokkal nem bír. Jelen találmány oly módon is alkalmazható, hogy két vagy több lángzó csak annyit fogyaszt mint egyetlen egy lángzó, mihez csekély gáz- vagy légsugár vagy csak gázsugár hozzávetése járul, mely az elhasznált gázok regenerálása céljából mindegyik lángzó­hoz vezettetik. Az izzóharisnyák világító ereje lényegesen fokoziatik és egyidejűleg az egyszer már fölhevített gázoknak újból való elégése által rendkívül nagy hő éretik el, ami a fűtésnél, világításnál vagy főzés­nél a gázfogyasztást kedvezően befolyásolja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Többszörös gázlángzó, melynél az egyes lángzók vagy lángzócsoportok úgy van­nak elrendezve, hogy a valamely lángzó, illetve lángzócsoport által szolgáltatott i gázok vagy égési termékek keve-ő kam- ! rába jutnak, melyben friss gáz hozzá­vezetése által levegő összekeverése mel­let vagy a nélkül ismét megújíttatnak, a második Iángzóban, illetve a második lángzócsoportban való elégés czéljából. 2. Kettős gázlángzó, azáltal jellemezve, hogy a fölső és az alsó lángzó egymáshoz képest úgy vannak elrendezve, hogy az alsó lángzó összes égési termékei friss gáznak másodlagos levegővel együtt vagy enélkül való hozzávezetése által eszközölt regenerálásuk után a fölső lángzóhoz vezettetnek. 3. Kettős gázlángzó, azáltal jellemezve, hogy a fölső és alsó lángzó között az alsó lángzó összes égési termékeinek fölvé­tele czéljából keverő kamra van elren­dezve, melyben az égési termékek friss gáznak friss levegővel vagy a nélkül való hozzávezetése által a fölső Iángzó­ban való elégés czéljából regeneráltat­nak. 4. Az 1. és 2. igényben védett gázlángzó foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a keverő kamrába gázbevezető cső torkol, mely egyrészt a gázt az alsó lángzóhoz, másrészt a friss gázmennyi­séget a keverő kamrához vezeti. 5. Az 1. 2. és 3. igényben védett gázlángzó, foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a keverő kamra harang vagy sisak alakjában van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) F>*BZV*M>T»RSASAG NTOKDJÜ* FDH*NSTBK

Next

/
Thumbnails
Contents