47197. lajstromszámú szabadalom • Javított Klug-féle vezérmű fekvő gépekhez, főként járó gőzgépekhez a kazán fölött elrendezett hajtóművel

Megjelent 1909. évi november hó 29-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 47197. szám. V/e/1. OSZTÁLY­Javított Klug-féle vezérmű fekvő gépekhez, főként járó gőzgépekhez a kazán fölött elrendezett hajtóművel. j. kemna cég breslauban A bejelentés napja 1908 október hó 10-ike. A tudvalevőleg nagy előnyökkel bíró Klug-féle vezérműnél (lásd az 1. ábrát) az (a) excenter a (b) -excenterrudat hajtja és ezáltal ez utóbbinak egy (c) pontja, egy (d) fölfiiggesztési pont körül forgatható (e) lengőkar segélyével, ezen (d) pont körül mint középpont körül köríven vezettetik, aminek következtében az excenterrúd (f) pontja, amely annak mozgását a (g) vezérlő szervre átviszi, sajátságos görbületű pályá­kat ír le. Az (e) lengőkar (d) fölfüggesztési pontja és ezzel együtt a (b) excenterrúd (c) pontjának körpályái állíthatók, és pedig az előbbinek állítása körben egy (h) pont körül, mint középpont körül történik, amely középpont a (c) pont körpályája és az (i) forgattyútengely közepén átfektetett víz­szintes metszéspontjával összeesik. Az (i—h) vonal a (g) tolattyú útirányával derék­szöget zár be úgy, hogy ez az útirány füg­gélyes helyzetű. A gyakorlatban az ily vezérlést úgy visz­szük ki, hogy a (h) forgáspontot, amely körül az (e) lengőkar (d) fölfüggesztési pont­jának állítása történik, mint vezérlőten­gelyt képezzük ki és ez utóbbival mereven összekötünk egy (k) keretet, amelyen az (e) lengőkar fölfüggesztési pontja helyet fog­lal. Egy a vezérlő tengelyre erősített (1) emelő lehetővé teszi a vezérlő tengelyt és ezzel együtt a (k) keretet jobbra vagy balra elforgatni, hogyha az (e) lengőkar (d) fölfüggesztési pontját beállítani akarjuk. ' A leírt, főként gépeknél használatos el­rendezésnél a vezérlés a tolattyú függélyes irányú útiránya következtében csak álló­gépekhez alkalmazható és járó gőzgépek­hez, amelyeknél a hajtómű a kazán fölött van elrendezve, mint gőzeke- ós útimozdo­nyoknál, gőzhengereknél stb. ez okból al­kalmatlan, minthogy ezeknél az egész hajtó­művet a vízszintesen fekvő gőzkazánhoz képest lehetőleg párhuzamosan kell elren­dezni, nehogy az egyes részek nagyon ma­gasra kinyúljanak. Hogyha viszont az (i—h) vonalat a függélyesben rendeznők el, ami­nek következtében a tolattyú útiránya a vízszintesbe kerülne, akkor ezt a vezér­lést fekvő gépekhez lehetne ugyan hasz­nálni, de az járó gőzgépekhez ugyancsak a fönt leírt okból alkalmatlan lenne, mint­hogy a hengerközépvonal és a forgattyú­tengely-középvonal között kikerülhetetlenül magasságkülönbség állna elő és az egész szerkezet ismét csak meg nem engedhető módon magas lenne.

Next

/
Thumbnails
Contents