47183. lajstromszámú szabadalom • Golyós csapágy

Megjelent 1909. évi november hó 29-én. MAGY. gfev KIR. szabadalmi igbg hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 47188. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Golyós csapágy. the hess-bright manufacturing company cég philadelphiában. A bejelentés napja 1909 január lió 25-ike A találmány oly golyós csapágyakra vo­natkozik, melyek gyűrűsen elrendezett golyó­sorokból és belső és külső tokelemekből áll­nak, mimellett ezen tokelemek a megfelelő, egymáshoz viszonyítva elmozgó géprészekre erősíthetők vagy szerelhetők. Az ily typusú golyós csapágyakat egysé­ges csapágyaknak nevezik, megülönbözteté­sül azon csapágyaktól, melyek az ágyazandó vagy ágyazó gépelemek szerves részét ké­pezik, az egységes csapágyak függetlenül kezelhetők, szállíthatók és szerelhetők, ami a többi csapággyal szemben lényeges ke­reskedelmi előnyt képez. Az említett typusú csapágyak egy részé­ben a tokrészek golyójáratai úgy vannak alakítva, hogy a golyók elsősorban és főleg a radiális terhelést vagy igénybevételt fog­ják föl, míg az egységes csapágyak egy más fajtájánál a golyójáratok olyanok, hogy a golyók úgy radiális, mint axiális terhelést foghatnak föl; van végül egy harmadik ti­pus is, melynél két golyósor szolgál a ter­helés fölfogására. A jelen találmány különösen ez utóbb említett csapágytypusra vonatkozik és célja oly szerkezetet létesíteni, melyben a golyók lehetőleg csekély súrlódással és kopással ' legelőnyösebben fogják föl úgy a radiális, mint az axiális terheléseket, mimellett a csapágyfölületek, illetve a golyóutak külö­nösebb gond vagy nehézség nélkül pontosan és egyenletesen készíthetők ki. A találmány tárgya lényegileg oly golyós csapágy, mely külső és belső tokrészekből és ezek közé helyezett két golyósorból áll, melyek az említett tokrészek golyóútjain mozognak, mimellett az egyik tokrész go­lyútjait két, a golyósorok között fekvő, a forgástengellyel szöget képező lapos fölü­let képezi, míg a másik tokrész golyóútjai ívelt fölületek, melyeknek ívelése a golyók sugaránál nagyobb sugarú s az ívek köz­pontja a megfelelő másik, lapos golyóútra merőleges vonalon fekszik. A golyóutak ezen viszonyos elrendezése folytán a go­lyóknak a szembenfekvő golyóutakkal való érintkezési pontjai minden golyó egy-egy átmérőjének végein a forgástengellyel szö­get képező vonalon fognak feküdni, minek folytán a golyók az ívelt golyóutakon állan­dóan egy vonal mentén mozognak s a la­pos golyóutat is mindig csak egy pontban érintik, mimellett a lapos golyóutak minden helyzetben lehetővé teszik, hogy a golyók a külső tok golyóútján a legkedvezőbb hely-

Next

/
Thumbnails
Contents