47059. lajstromszámú szabadalom • Golyótartó gyűrű golyós talpcsapágyak számára

Megjelent ií>09. évi november hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47059. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Golyótartó gyűrű golyós talpcsapágyak számára. PRÁZISIONS-KUGELLAGER-FABRIK WIEN G. M. B. H. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 23-ika. Elsőbbsége 1907 február hó 12-ike. A golyós talpcsapágyak számára szolgáló ismert golyótartó gyűrűknél, melyek a mel­lékelt rajz 1. és 2. ábrájában fölülnézetben és keresztmetszetben vannak föltüntetve, az (a) golyók azáltal tartatnak meg, iiogy a (b) gyűrűbe egyenlő távolságokban hen­geres, ugyanazon oldalon belső (f) karimá­val ellátott (c) lyukakat fúrnak, ezután a lyukak bővebb nyílása körül (h) hornyokat marnak ki e s <iz ezáltal előálló csőtoldat­szerű (d) széleket az (a) golyók behelyezése után a golyók felé szorítják be. A fönt leírt előállítási mód szerint, mely­nél a hengeres furatoknak már előre szű­kített nyílásai az egyik oldalon, a sajto­lás segélyével szűkített nyílások pedig a másik oldalon fekszenek, oly golyós csap­ágyra teszünk szert, mely egyenetlen szer­kezetű, mivíeil a golyóknak a futógyűrűben való mozgásai a gyűrűnek az (f) karimák­kal biró oldalán a pontosan egyformán ki­munkált furatok által van határolva, míg a golyóiknak a futógyűrű azon oldalán való mozgásának mérve, amely oldalon a kimart f" ^ hornyok fekszenek, nincs oly pontosan határolva, amennyibe .1 a ;k,is (d) toldatok beszorítása, amelytől al golyóknak a futó­gyűrűbe való behatolásának mérve függ, nem hajtható végre oly pontossággal, mint az (fj karimák kimarása. Ezen körülmény folytán a golyóknak a fútőgyűrűbe való oly beágyazásának biz­tonsága, mely szerint a futógyűrű hom­loklapja azon ellendarabbal, amelyen a go­lyóik fútnak, egyáltalában nem jut érinti kezesbe,' csak azon oldalon éretik el, ame­lyen a (d) beszorított nyúlványok feksze­nek, míg ellenben ezen biztonság a másik oldalon nem forog fönn. Ezen körülmény folytán az 1. és 2. ábra szerint megmunkált futógyűrűket minden­kor úgy kell beszerelni, hogy a gyűrűnek azon oldala, amelyen a leszorított (d) ka­rimák fekszenek a mozgó rész felé, a má­sik oldal pedig az álló rész felé legyen for­dítva és mivel gyors beszerelésnél gyak­ran fordulnak elő tévedések, úgy a két ol­dalnak fönt leírt egyenlőtlensége folytán káros súrlódások lépnek föl, amelyek az illető géprészek melegen futását és elkopá­sát eredményezik. Ezen golyós csapágyak egyenlőt'enségé­génék megszüntetésére és annak elérésére, hogy annak mindkét oldala egyenlő legyen, a találmány szerint, amint ez a mellékéit rajz 3. és 4. ábrájából, melyek a találmány

Next

/
Thumbnails
Contents