47050. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tűzveszélyes folyadékok tartályainak tisztítására azok részleges megtöltött állapotában

Megjelent 1909. évi november lió 17-én. MAGTí. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47050. szám. XXI/b. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés tűzveszélyes folyadékok tartályainak tisztítására azok részlegesen megtöltött állapotában. MASCHINENBAU-GESELLSCHAFT MARTINI & HÜNEKE M. B. H. CÉG HANNOVERBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 3-ika. Elsőbbsége 1908 március hó 3-ika. A petróleum, benzin és egyéb tűzveszé­lyes folyadékok tárolására szolgáló tartá­lyokat időnként tisztításnak kell alávetni, mert a tartály fenekén tisztátlanságok gyülemlenek meg, melyek részben a folya­dék adagolásával jutnak a tartályba, rész­ben a tartálynak belső falairól leváló rozsda-és egyéb részecskékből állanak. A folyadék­tartályoknak ezen tisztítását eddigelé akként eszközölték, hogy a tartályt tökéletesen kiürítették és azt a fenekén elrendezett búvó lyukak útján vízsugár segélyével vagy hasonló módon megtisztították. A jelen találmány tárgyát képező eljárás ezzel szemben azáltal tűnik ki, hogy az a folyadéktartályok tisztítását azok előzetes kiürítése nélkül, egyszerű és a célnak meg­felelő módon teszi lehetővé. Ezt azáltal érjük el, hogy a tartályba, annak részlegesen megtöltött állapotában, vizet vagy általában oly folyadékot veze­tünk be, mely nagyobb fajsúllyal bír, mint a tartályba foglalt tűzveszélyes folyadék. A víz, nagyobb sűrűségénél fogva a tartály fenekén marad és beömlésekor a fenéken meggyülömlett piszok és egyéb részecs­kéket fölkavarja. Ezután a tartály fenekén nyugvó vízréteget az abban lebegő tisztát­lanságokkal együtt lecsapolás, szívás vagy nyomás segélyével a tartályból eltávolítjuk. Hogy mikor kell az alsó réteg eltávolítását abbahagyni, azt könnyen vehetjük Részre azon, hogy a lebocsátó csövön már égési folyadék kezd kiáramlani, ami természetesen az jelenti, hogy a tartályban immár csak tűz­veszélyes folyadék van jelen. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező eljárás foganatosítására szolgáló berendezés egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az (a) tűzveszélyes vagy esetleg más folyadék fölvételére szolgáló (b) tartály egyrészt a (c) adagoló vezetékkel, másrészt a (d) szívóvezetékkel van ellátva. A (d) szívóvezeték a tartály (e) fenekenek köz­vetlen közelében végződik és a tartályon kívül fölállított (f) szivattyúval vagy hasonló szívó szerkezettel van összekötve. Az (e) fenékhez egészen közel továbbá a (g) kavaró van elrendezve, melyet a (h) fogas koszorújával kapcsolódó (i) fogaskerék és az ezt hordó és a (k) szíjhajtás segélyével hajtott (m) tengely hoz forgásba és mely ekként a tisztító folyadékkal együtt eltávo-

Next

/
Thumbnails
Contents