46817. lajstromszámú szabadalom • Vasúti jármű érkezését jelző berendezés utcakeresztezéseknél vagy kanyarulatoknál

Megjelent 19Q9. évi október lió 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 46817. szám. V/g/l. OSZTÁLY. Vasúti jáimtí érkezését jelző berendezés utcakeresztezéseknél vagy kanyarulatoknál. SZIDON GÁBOR MÉSZÁBOSMESTER BUDAPESTEN ÉS SZIDON VILMOS NYOMDÁSZ ÚJPESTEN. A. bejelentés napja 1909 január hó 5-ike. Jelen találmány tárgya keresztutcáknál és kanyarulatoknál alkalmazandó jelzőbe­rendezés, mely a villamos vagy vasúti kocsi érkezését előre jelzi úgy, hogy erre a ke­resztutcából jövő emberek és a járművek vezetői ideje korán tétetnek figyelmesekké. A találmány lényege abban áll, hogy a keresztutca vagy kanyarulat előtt a sín. mentén egy emeltyűkar van alkalmazva, melybe a jármű kerékkoszorúja ütközvén, azt átfekteti. Ezen mozgás 'fogaskerék vagy láncáttétel útján egy, az utcakeresztezés­ben vagy kanyarulatban elhelyezett l jelző­táblára vagy szemaíorra vitetik át, mely 90°-nyi forgást végez és a táblát «tilosra» állítja. Egyidejűleg egy elektromos csöngő áramköre is záratik úgy, hogy míg a jelző­tábla «tilos» helyzetben van, ia csöngő is működik. Ezen jelzőtábla éjjel ismert mód szerint kivilágítható. Az utcakeresztezés vagy (ka­nyarulat után egy hasonló ütköző emeltyű van alkalmazva, mely midőn ja jelzőtábla «tilosra» áll, a kerékkoszorú útjában fek­szik és mihelyt a kocsi j rajta átment és átfekteti, akkor a jelzőtábla és az előbb említett ütközőemeltyű eredeti helyzetébe jut. Mellékelt rajzon ezen jelzőberendezés egy példaképem kiviteli alakjának vázlatos rajza van föltüntetve, de 'természetes, hogy ezen berendezés még sok más kivitelben is készíthető, anélkül, hogy a találmány lé­nyegétől eltérnénk. Az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra fölülnézet. A szerkezete a következő: Az (a) sín mentén a kerék útjában a meg­felelően ágyazott (b) tengelyre ,(c) emel­tyűkar van erősítve, mely normális helyze­tében függőleges helyzetben van. A (b) ten­gely (d) kúpkerekek és ,(b') tengely közve­títésével az (e) jelzőtábla (f) rúdjának alsó részére erősített (g) kúpkerétkkel van össze­kötve. Ezen kúpkerék egyszersmind; az utca­keresztezés után elhelyezett (h) \ ütköző­emeltyű (i) tengelyére erősített |.(k) kúpke­rékkel az (1) tengelyre erősített (m) kúp­kerekek révén van összekötve. Ezen ütköző­emeltyű normális helyzetében vízszintes helyzetben van. A jelzőtáblán vagy szemaforon egy elek-

Next

/
Thumbnails
Contents