46666. lajstromszámú szabadalom • Berendezés bányatüzeknek és robbanásoknak keletkezésük helyükre való korlátozására

Megjelent 1909. évi október hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 46666. szám. Xll/a. OSZTÁLY. Berendezés bányatüzeknek és robbanásoknak keletkezésük helyére való korlátozására. BARTMANN LAJOS MÉRNÖK ÉS TÍMÁR IGNÁC VEZÉRIGAZGATÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 május hó 20-ika. Elsőbbsége 1907 április hó 3-ika. Az a körülmény, hogy a meglévő bizton­sági intézkedések és berendezések, mint ventilációk és biztonsági lámpák, a súlyos következményekkel járó bányarobbanáso­kat elhárítani képtelenek, vezet olyan, biz­tonsági berendezésekre, melyek — noha ja robbanó légnek, robbanásnak és tűznek ke­letkezését meg nem akadályozzák — lazon­ban terjedésüket meggátolják és keletke­zésük helyére korlátozzák az üzem jelen­tékenyebb zavarása nélkül. Egy ilyen berendezés a jelen találmány tárgya. Ennek értelmében a bányalégrob­banás, bányatűz stb. szorosan határolt te­rületre korlátoztatik, azonban nem azáltal, hogy — amint már ily értelmű javaslatok szólottak — hogy a bányákat sok kicsi, robbanó légvezetés (tekintetében egymás­tól elzárt szakaszra osztjuk, hanem azál­tal, hogy ezeket a szakaszokat a bányák­ban elrendezett ajtók .segélyével állítjuk elő, mely ajtók szárnyai robbanó légátbo­csátó, de a láng átcsapását megakadályozó anyagból készülnek. Tudvalévő, hogy a sűrű drótszövet, ami magában véve gáz- és lég­átbocsátó, lángáthatlan tulajdonsággal bír. Ezt a tulajdonságot például a biztonsági lámpánál és az úgynevezett «robbanásmen­tes edényeknél», valamint legújabban a bá­nyákban használt szikrázó elektromos gé­peknek és készülékeknek bányalégbiztos burkolására sikerrel alkalmazzák. Drótszövet volna tehát első sorban ese­tünkben is az ajtószárnyak anyagául hasz­nálandó. A berendezésnél az ismert (kettős ajtók, forgó- vagy tolóajtók, melyek oldal­irányban föl- vagy lefelé tolhatók, alkal­maztatnak, mivel normális viszonyok kö­zött az egyes szakaszoknak egymással ösz­szeköttetésben kell lenniök és a közlekedés­nek zavartalanul lebonyolíthatónak kell ma­radnia. Szükséges tehát 1. hogy a fémsodronyszövetajtók a bánya forgalmát ne akadályozzák, hanem a szál­lítókocsik (bányacsillék) áthaladásánál le­hetőleg önműködően nyíljanak és ismét zá­ródjanak; valamint 2. hogy a fémsodronyszövetrétegek, vagy hasonlók az azokra nehezedő explóziónyo­másnak és rázkódtatásoknak ellenálljanak, illetőleg, hogy el ne szakadjanak. Oly bányákban, ahol a légbevezetés, vagy légszívás az egész bányán keresztülmenő

Next

/
Thumbnails
Contents