46496. lajstromszámú szabadalom • Szélmótoros propeller csónak

.Hejtlelent 1909. évi szeptember no 17-én MAGY. SZABADALMI KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 46496 szám. XV/c. OSZTÁLY. Szélmótoros propeller csónak. BÁRÓ TUNKL FERENC MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. 4 bejelentés napja 1909 január hó 9-ike. Jelen találmány célja hajókat a szél ele­ven erejének kihasználásával úgy mozgásba hozni, hogy a hajószerkezet tartós keze­lést ne igényeljen, hogy la hajó menete iránya független legyen a szél irányától és hogy a hajón lévő személyek testi ép­sége minden irányban biztosítva legyen. Bejelentés tárgya a csatolt rajz 1. ábrájában keresztmetszetben, a 2. ábrában a hajótest hosszmetszetben, a szélmótor pedig elölnézetben van föltim­tetve; a 3. és 4. -ábra részleteket mutatnak. A bejelentett tárgy alkatrészei: 1. a szélmótor, amely könnyű kovácsoltr vasszerkezettel a hajótestre van szerelve; 2. a (h) propellercsavar, amely a hajó hajtására szolgál; 3. a transzmissziószerkezet, amely a szél­mótor által fölfogott erőt a (h) propeller­csa,varra átviszi; 4. a stabilitás céljából alkalmazott (a) ellensúly a hajó feneke alatt. Ezen ellensúly a (d) drótkötelek (1) csi­gák 6S EliZ (e) emelő segítségével följebb húzható és lejebb ereszthető. Az ellensúly vezetése (b) rudakkal a (c) hüvelyekben történik. Erős szél és mély vízállás esetén ezen súly leeresztendő, míg rendes szél mellett és sekélyebb vízben fölhúzandó. A hajó to­vábbi tartozéka egy véglegesen fölszerelt (f) védő tető, amelynek célja a hajón ülő személyeket :a forgásban lévő szélmótor okozta széltől megvédeni. A szélmótor szárnyfölülete a, kormány­zászló (y', y, y) által állandóan és önműkö­dően a szél irányának megfelelő állásba helyezkedik. A szélmótorkerék szerkezete la. követ­kező : Egy hosszú, merőleges tengelyre fölsze­relt agyra három (K, K, K) kar van fölsze­relve. Ez a három kar három (L' L' L'") gyűrűt tart. Ezekre a gyűrűkre vannak föl­szerelve a szélkerék (i', i, i stb. i") lapátjai olyan formán, hogy ezek a lapá­tokon lévő lyukakon át a gyűrűkre rá van­nak tolva. Az (L") gyűrű belül üreges, te­hát csőből készül és horonnyal van ellátva, amely horony három ,részre van osztva. Mindegyik horönyrészben egy-egy drótkö­tél van elhelyezve, amely kötelek mind­egyike a horonyrésznek megfelelő lapáto­kat (i')-től (i")-ig egymással összeköti. Mindegyik mezőben a végső (i") lapát a gyűrűre mereven van fölszerelve. Egy másik (M) drótkötél a (3) csigától

Next

/
Thumbnails
Contents