46375. lajstromszámú szabadalom • Szénhydrogénlámpa

Megjelent 1909. évi augusztus hó 31-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46875. szám. II/d. OSZTÁLY­Szénhydrogénlámpa. DENAYROUZE LOUIS MÉRNÖK PÁR1SBAN. A. bejelentés napja 1909 január hó 15-ike. Az illő folyadékokkal való világításra . szolgáló oly lámpáknál, melyekben kapillá.­­ris kanócokat alkalmaznak, eddigelé nem tudtak oly pontos szabályokat megállapí­tani, melyeknek betartásával a kanócnak, a lámpa ezen fontos alkatrészének, maxi­mális hatását elérni lehetett volna. A haj szálcső vességgel kapcsolatos jelen­ségeket, melyek révén a folyadékok a ka­nóc szálaiban a súlyhatás alatt történő sza­bad mozgással ellenkező irányban továbbít­­tatnak, eddigelé inkább csak konstatálni, semmint megmagyarázni tudták úgy, hogy csupán azt lehet mondani, hogy a likacsos rostokból alkotott, szilárdan összefüggő szálak a folyadékokra a vonzásnak egy ne­mét. gyakorolják, melynek természete mind­máig nincs eléggé földerítve. Azoknál a lámpáknál, .melyeknek cso­portjába a jelen találmány tárgya is tar­tozik, a kanócokon sok évi használat köz­ben eszközölt megfigyelések (alkalmával sem mutatkozott az említett irányban figye­lemreméltó jelenség: ilyent a föltaláló ak­kor sem észlelt, mikor a kanócokat egy fémhengerbe zárta, melyben a szálak össze voltak szorítva. A föltaláló egyszerűen csak azt észlelte, hogy a szálakat nem szabad túlerősen egy­máshoz. szorítani, mert különben ha a lámpa meggyújtatott, annak táplálása látszólag igen gyorsan megakadt, ami azzal volt ma­gyarázható, hogy a nehezebben itatott ka­nóc gyorsan kiszáradt. Az újezüstből vagy más rossz hővezető anyagból készült csőbe zárt kanóccal biró lámpáknál előforduló jelenségeknek tüze­tes vizsgálata végre egy oly módosításra vezette a föltalálót, mely ezen lámpáknak világító effektusára, a legnagyobb befo­lyással bír. Csupán az ezen lámpák működése köz­ben föllépő ellenkező erők hatásának pon­tos szabályozása révén jutott arra a gya­korlati eredményre, hogy .egy, egyszerű szívócsővel biró lámpánál ugyanoly hatást lehet elérni, mint amilyent eddigelé csak a külső kiegészítő erő alkalmazásával mű­ködő lámpák eredményeztek, mely lámpák azonban azzal a hátránnyal bírnak, hogy a külső erő szabályozása mindig kényes, sza­bálytalansága pedig a lámpa működését na­gyon zavarja. A jelen találmány szerint szerkesztett és a mellékelt rajzban egy foganatosítási alak­jában föltüntetett lámpa lángzójának (A) gőzösítő kamrájában, amíg a lámpa nincs meggyújtva, a kanócniak fölső végéig a

Next

/
Thumbnails
Contents