46329. lajstromszámú szabadalom • Bélyegzőautomata

Megjelent 1909. évi augusztus lio 31-en. MAGY. ¿¡fa» KIR. SZABADALMI m8í HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46329. szám. Vil/b. OSZTÁLY­Bélyegző automata. GERSTENKORN ADOLPH KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1908 december hó 10-ike. A jelen találmány tárgya egy pénzbedo- j básra működő bélyegző-automata postakül­demények számára, amelyet célszerűen postaszekrényeken alkalmazunk oly célból, hogy a postaküldeményeknek a bérmente­sítéshez szükséges bélyegekkel való ellá­tása helyett azokon egy megfelelő pénz­darab bedobása útján működtetett bélyegző segélyével egy, a bérmentesítést jelző föl­­iratot állítsunk elő azon esetben, ha a meg­felelő levélbélyegeknek beszerzése idő vagy alkalom híján nem lehetséges. A találmány tárgya a pénzbedobásra mű­ködő bélyegzőautomaták azon osztályába tartozik, amelyeknél a pénzdarab bedo­bása által egy fogantyúsrúd egy szánnal kapcsoltatok, amely szán a bélyegzőt egy irányítószerkezet segélyével olykép vezeti körpályán, hogy a szán egyik végállásában a bélyegző egy festékpárnára, másik vég­állásában pedig egy megfelelő kivágáson keresztül a bérmentesítendő postakülde­ményre nyomódik. A találmánynak további jellemzője, az, hogy a fogantyúsrúdnak a szánnal való kap­csolatát közvetítő pénzdarab előremozgá­­sának végén egy rúgóhatás alatt álló és a fogantyúsrúddal összekötött ék által meg­emelt nyomógörgő segélyével távolíttatik 1 el a kapcsolórésből és szállíttatok lefelé a gyűjtőtartányba. A találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föl­tüntetve, és pedig az 1. és 2. ábra a bélyegzőautomata oldal­nézetét mutatja a nyugalmi és a munka­helyzetben, a 3. ábra pedig az 1. ábra fölülnézetét áb­rázolja. Egy 'alkalmas szekrényszerű tartányban, amelyet a levélgyűjtőszekrényre szerelhe­tünk, ill. a levélgyűjtőszekrénybe építhe­tünk és amely kívülről könnyen hozzáfér­hető nyílással van ellátva a bedobandó pénzdarab számára, az (1) pénzvezetőcsa­torna van elrendezve, amely a pénzdara­bot a (2) résbe vezeti. Ezen résben a pénz­darab, élével a (3) támaszon állva, kap­csolatot létesít a külső (4) fogantyúval el­látott (5) rúd ás a bélyegző működteté­­tésére szolgáló (6) tolórúd között. A (6) tolórúd a (17) pecek útján a (18) szánnal van csuklósán összekötve, amelyet a (19) peckek (a (21) tokfal (20) résében a (3) támasztó fölött és azzal párhuzamo­san vezetnek. A (6) tolórúd egyenes vo­nalú folytatásában elrendezett (5) fogan­­; tyúsrúd a (18) szán elülső végén alkalma-

Next

/
Thumbnails
Contents