46292. lajstromszámú szabadalom • Ágyazás rézsútosan álló görgőkre támasztott forgódobok számára

Megjelent 1909. évi augusztus lió 25-ón, MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ffiH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46292. szám. V/e/l. OSZTÁLY­Ágyazás rézsútosan álló görgőkre támasztott forgédobok számára. FELLNER & ZIEGLER CÉG ÉS HELBIG ALBIN BERTHOLD FŐMÉRNÖK M/M FRANKFURT-BOCKENHEIMBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 5-ike. A forgó kemencék gyanánt használt ré­zsútos tengelyű forgó dobok nagy hosszal és nagy súllyal bírnak. Ezen forgó dobok rendszerint mindkét végükön, esetleg középen is, különböző görgő­párok segélyével támasztatnak alá, melyek rendkívül nagy nyomásoknak vannak alá­vetve. Hogy a forgó dob, elforgása folya­mán, a nehézségi erő hatása alatt ne mo­zogjon lefelé, a támasztó görgők tengelyét a forgó dob tengelyéhez képest kis szög alatt rendezik el. A görgőknek ily állása általában a forgó dobnak csavarszerű, föl­felé irányuló elmozgását vonná maga után. Ezen fölfelémozgásnak mértékét és a görgő­tengelyeknek az ezen elmozgást okozó ré­zsútos állását már most akként kell a forgó dob tengelyének a vízszinteshez mért min­denkori szögéhez képest megszabni, hogy a dob sem fölfelé, sem lefelé ne mozogjon el. Ezen célból a támasztó görgőket szög alatt elállíthatókká kell tenni, hogy a kívánt eredményt pontosan elérjük. Ezen elállítás két nehézséggel jár. A tá­masztó görgők hengeralkotói ugyanis nem párhuzamosak a forgó dob hengeraikotói­val. Ebből az a veszély származhatik, hogy ( a forgó dob a támasztó görgőnek nem kö- I j zépső részére támaszkodik, mely elegendő | fölfekvési fölületet nyújt, hanem a görgő­nek csak az éléhez szorul. Ezen utóbbi eset­ben oly nagy nyomások lépnek föl, melyek a gyakorlatban már a görgők törését vonták maguk után. A másik nehézséget a különböző görgők egyenlő szög alatt való beállításának és azonos megterheltetésének szükségessége okozza. A jelen találmány tárgyát képező ágya­zás már most azáltal tűnik ki, hogy annál az emlílett nehézségek ki vannak küszö­bölve, amennyiben mindegyik görgőnek a forgó dobhoz képest akként való beállítása, hogy a görgők közepükön és ne egy élükön terheltessenek, önműködően megy végbe. Ugyanis maguk a görgőcsapágyak akként vannak elmozgathatóan ágyazva, hogy azok magának a forgó dob nyomásának hatása alatt állnak be a kívánt módon. Valamennyi görgőnek a forgó dobhoz egyenlő szög alatt hajló állását pedig azáltal érjük el, hogy valamennyi görgőcsapágynak talplemeze akként van egymással kényszermozgásúan összekötve, hogy azok állandóan egymással ( egyenlő szög alatt állanak az egész dob-I szerkezetnek közös talplemezéhez képest.

Next

/
Thumbnails
Contents