46240. lajstromszámú szabadalom • Mesterséges nitrogéntartalmú trágyaszer

Megjelent 1909. evi augusztus hó ^5-én. MAGY. KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46240. szám. X/h OSZTÁLY. Mesterséges nitrogéntartalmú trágyaszer. ÓSTERREICHISCHE SIEMENS SCHUCKERT-WERKE CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1908 szeptember hó 12-ike. Elsőbbsége 1901 május hó 27-ike. Ismeretes, hogy a levegő nitrogénjének az alkáliák vagy alkáliföldek karbidjaira, különösen kálciumkarbidra vagy karbidói képező keverékekre való behatásánál (pl. a 108971. sz. német szabadalmi leírásban is­mertetett eljárás szerint) melegben a folya­mat megfelelő vezetése mellett ciánamidsó­kat, illetve karbidiimideket vagy ezeknek származékait, bizonyos körülmények között cianidek nyomaival keverve, kapunk. A közönséges amidekkel ellentétben kál­ciumeiánamid a meleggel szemben rendkí­vül állandó és szárazon hevítve még 2000° C.-on fölüli hőmérsékleteknél sem adja le amidcsoportját, illetve nitrogénjét. Hideg vízben a kálciumciánamid oldható, ammó­niák a hideg oldatban nem vagy eleintén csak kis mértékben mutatható ki és az ol­dat főzésénél sem száll el ammóniák, csakis nyomásnál hajt ki meleg víz ammoniákot. Ha a vegyületet vízgőz hatásának tesszük ki, akkor csak 200° C.-nál fejlődik ammó­niák. Ezen tulajdonságok azt mutatják, hogy a «mésznitrogén» nem az amidokhoz, hanem inkább a cianidokhoz tartozik és hogy az amidnitrogén elválaszthatósága az amidcso­portnak kálcium által való telítése folytán tetemesen meg van nehezítve. Mindenesetre várható volt, hogy a kálciumciánamid egy fizologiai méreg, mert a szabad amidocia­nid is méreg és miként a rhodánvegyületek mutatják, a ciáncsoport méreghatása más csoportok bevezetése által nem mindig lesz megszüntetve. Dacára annak, hogy az előadottak szerint ammóniáknak kálciumciánamidból való fej­lődése csak víznek vagy gőznek magas hő­mérsékletnél való behatásánál, minden­esetre magas nyomásnak egyidejű alkalma­zása mellett megy végbe, mégis föltűnő módon akkor is föllép ammóniák fejlődés, ha az említett terméket hosszabb ideig ned­vesség vagy más légköri behatásoknak tesz-8zük ki magában vagy a szántóföldben. Ebből a jelenségből azonban még nem le­hetett arra következtetni, hogy a kálcium­ciánamid trágyaszer gyanánt alkalmazható, mert ez ellen szólt mindenekelőtt az a kö­rülmény, hogy a nevezett test, mint cián­vegyület, valószínűleg növényi méreg, to­vábbá nem volt ismeretes, vájjon az összes nitrogén vagy csak az amidnitrogén válasz­tatik-e le és hogy vájjon a nitrogén átvi­tetik-e és milyen mértékben asszimilálható alakba a talajbakteriumok nitrifikáló hatása, a nedvesség stb. által. Meglepő módon a kísérletek azt bizonyították, hogy a talaj

Next

/
Thumbnails
Contents