46169. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés hosszú és rövid tésztaárúk mesterséges szárítására

Megjelent 1909. évi augusztus lió 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JffSi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 46169. szám. Xj. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés hosszá és rövid tésztaárúk mesterséges szárítására. FUGAZZA GASPARE GYÁROS RÓMÁBAN. A bejelentés napja 1908 október hó 22-ike Mint ismeretes a tésztaárúkat eddig ter­mészetes módon szárították, amennyiben azokat először szárítóterraszokon vagy ud­varokban kitették a nap melegének és azután födött helyiségekben levegőn tovább­szárították. A szárítás ezen módja sok hátránnyal jár. A szárítás nagyon hosszadalmas, nagy ( naptól megvilágított területekre van szük­ség, a tészta szállítása a gyártási helyről a szárítóhelyre sok költséget okoz és a szál­lítás okozta törések nagy veszteséget jelen­tenek. Jelen találmány célja ezen hátrányokat elkerülni, a szárítást gyorsítani és olcsóbbá • tenni és a gyártmányt is megjavítani. Jelen találmány szerint a kész árút meg­felelő készülékben ventilátor által légáram­lattal szárítjuk, mely légáramlatnak irányát időről-időre fölcseréljük, hogy a tészta min­den részében egyenletesen száradjon ki. A. mellékelt rajz jelen találmány tárgyá­nak három különböző kiviteli alakját tün­teti föl, az 1. és 2. ábrán a hosszú tésztaárúk szá­rítására szolgáló berendezésnek egy kiviteli alakja hossz- és keresztmetszetben, a 3. és 4. ábrán a hosszú tésztaárúk szárí­tására szolgáló berendezésnek egy másik kiviteli alakja hossz- és keresztmetszetben, végül az 5., 6. és 7. ábrákon a rövid tésztafélék szállítására szolgáló berendezés függélyes és vízszintes metszetben van föltüntetve. A szárítószerkezet lényegében egy cél­j szerűen lemezből készített (a) szekrényből áll, mely több 1, 2, kamrára van osztva. Minden egyes kamrában egy-egy célszerűen fából készített (b) állvány van alkalmazva, melynek kereszttartóira megerősített rudak a tésztakötegek fölfüggesztésére szolgálnak. Minden egyes (b) állvány (r) görgőkön i gördül úgy, hogy a kamrába betolható és onnan eltávolítható. Minden egyes kamra hátulsó részén egy­egy vízszintes tengelyű (v) ventilátor van elhelyezve, melyet tetszésszerinti tengely­ről, de előnyösen mechanikai eszközökkel tartunk üzemben. A (v) ventilátor a kamrá­nak tőle távolabb fekvő oldalán belépő le­vegőt a kamrán keresztül beszívja úgy, hogy a légáram átvonul a kamrán, miköz­ben a tésztából a nedvességet elvonja. A légáramlatot szívás helyett be is fúj­hatjuk a ventilátorba. Mindkét esetben, de különösen az utóbbiban ügyelnünk kell

Next

/
Thumbnails
Contents