46169. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés hosszú és rövid tésztaárúk mesterséges szárítására

arra, hogy a (v) ventilátor és a tésztaköte­gek között egy bizonyos szabad tér létesül­jön, melyben a ventilátorból jövő örvénylő légáramlat kiterjeszkedhetik. A szárítandó tésztakötegeket ráhelyezzük a (b) állványokban lévő rudakra és egy­ideig kitesszük a légáram hatásának, majd a (b) állványokat a kamrából kitoljuk és 180°-al elfordítjuk úgy, hogy a tésztaköte­geknek az előbbi alkalommal a légáramtól elfordított másik oldalát éri a szárítólevegő. Ezen fölcserélést mindaddig folytatjuk, míg a tészta teljesen meg nem száradt. A (b) állványok könnyebb megfordítása céljából szilárdan ágyazott görgők helyett az ismert függőleges tengely körül elfor­gatható görgőket alkalmazzuk. A 3. és 4. ábrákon föltüntetett kiviteli alak is kamrákra van osztva. A 3. ábrán egy ily kamra keresztmetszetben van föl­tüntetve. Ezen kiviteli alaknál a tésztát tartó (c) rudak közvetlenül a kamra falán vannak megerősítve. Ezen elrendezésnél a tészta­tartó állványt nem fordítjuk meg, hanem a (v) ventilátor forgásirányának ellenkezőre változtatásával érjük el, hogy a légáramlat a tésztát minden felől egyenletesen szárítja. Az 5., 6. és 7. ábrákon föltüntetett ki­viteli alak rövid tésztaárú szárítására szol­gál és lényegében egy szekrényből áll, melyet a függőleges (t) falak 1, 2, 3 kam­rákra osztanak. Ezen (t) falakon ferde (f) lécek célszerűen úgy vannak alkalmazva, hogy fele az egyik, fele a másik irányban halad. A szárítandó tésztát sodronyszövetből ké­szült (1) teknők be téve az (e) szekrény kamráiban lévő (1) deszkákra helyezzük. Az (e) szekrény hátfalán lévő köralakú nyílásban van a (v) ventilátor elhelyezve. A tészta egyenletes szárítását itt is a ventilátor forgásértelmének, illetve a lég­áramlat irányának fölcserélésével érjük el. Az (1) teknők ferde helyzeténél fogva a lég­áramlat, mely a sodronyszövetfalakon is át­hatol, mindenfelől egyenlően éri a tésztá­nak egész tömegét, miáltal egyenletes rend­szeres száradást érünk el. Az eddigi kísér­letek tanúsága szerint, vízszintes helyzetű teknőnél nem érhetünk el egyenletes szá­radást. Mindezen kiviteleknél nagyon fontos, hogy a levegő, mely a kamrákon a ventilátorok hatása alatt átáramlik, azokba ismét vissza­térjen. A levegő ily enformán a szárító helyi­ségben és a készülék kamráiban állandóan körforgásban van és a szárító helyiség falain alkalmazott, esetleg ventilátorral el­látott nyílásokon keresztül lassan megújul­hat. Ily módon elérjük, hogy a száradó tészta fölött elhaladó levegő állandóan ned­vességet tartalmaz úgy, hogy a száradás csak lassan történhetik, mert mint ismere­tes, a száraz levegővel való gyors szárítás­sal rossz eredményeket érünk el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás hosszú- és rövid tésztafélék szá­rítására, azáltal jellemezve, hogy a tész­tát mesterséges légáramlatnak tesszük ki, melynek irányát szárítás közben több­ször megváltoztatjuk. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás foganatosí­tására szolgáló berendezésnek egy ki­viteli alakja, jellemezve egy kamrákra osztott szekrény által, melynek kamrái­ban a szárítandó tésztát elhelyezzük ós melyekben ventilátor segítségével lég­áramlatot létesítünk. 3. A 2. alatt igényelt tésztaszárítóberende­zés, azáltal jellemezve, hogy egy ki- és betolható állvány kereszttartóin a tészta­kötegek felfüggesztésére szolgáló rudak vannak elhelyezve, mely állvány cél­szerűen görgőkkel van alátámasztva úgy, hogy azt a kamrából kihúzva, könnyen megfordíthatjuk azon célból, hogy a le­vegő a tésztának a légáramlattól előbb elfordított oldalát is érinthesse. 4. A 2. alatt igényelt berendezés, azáltal jellemezve, hogy a ventilátor a szárító légáramlat irányának megváltoztatása céljából reverzálható. 5. A 2. alatt igényel berendezés, azáltal

Next

/
Thumbnails
Contents