45986. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kinematográfok és beszélőgépek egyidejű járásának biztosítására

iViege.ieut 1909. évi julius hó 445-én. MAGY. SZABADALMI. KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45986. yzárn. IX/h. OSZTÁLY. Berendezés kinematografok és beszélőgépek egyidejű járásának biztosítására. BARKER WILLIAM GEORGE KINEMATOGRAPHUS ÉS JEAPES WILLIAM CECIL MÉRNÖK LONDONBAN. A bejelentés napja 1908 december hó 7-ike. A jelen találmány tárgya berendezés kine­matográfoknak és hasonló gépeknek kép­szalagja és beszélőgépeknek hengere vagy hasonló szerkezeti eleme, pl. gramofonok­nak korongja közti egyidejű járásának biz­tosítására. Ezen cél elérésére eddigelé korongokat alkalmaztak, melyeken a sebességek jel­zése céljából mutatók vannak elrendezve; ezen szerkezetek azonban azza i ci hátrány­nyal bírnak, hogy azoknál nem törtéint gon­doskodás arra nézve is, hogy az egyidejű járás tényleg biztosíttassák, ill. helyreállít­tassák abban az esetben, amelyben az ere­deti képszalag a hibás vagy elszakadt ké­pek eltávolítása folytán megrövidült. A jelen találmány tárgya már most az­által tűnik ki, hogy a korong, a mutató vagy bármely, ily mozgó elem az alább rész­letezendő célból a kinematográf filmjére lefényképeztetik, minek eredményeképen az említett hátrány ki van küszöbölve és a ki­vánt cél elérése egyszerű és hatásos mó­don biztosíttatik. A mellékelt rajzban a találmány tárgya foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1—3. ábrákban a jelzőszekrény, a mutató­nak különféle állásaiban, elölnézetben van föltüntetve. A 4. ábra a mozgó fényképek filmjének egyes darabjait láttatja elölnézetben. Az • 5. ábra egy beszélőgépet tüntet föl né­zetben és ezzel összeköttetésben az 1—3. ábrákban föltüntetett jelzőszekrényt is lát­tatja részben oldalnézetben, részben met­szetben. A 6. ábra a valamely emelvényre helyezett beszélőgépet és jelzőszekrényt, valamint az ernyőre vetített képet láttatja. A (2) beszélőgépnek (5. ábra) szokásos tengelyével vagy más mozgó elemével összekötött, kinyúló (1) tengellyel a (3) hajlékony vagy más közönséges tengely vagy közvetlen kapcsolás van összekötve, mely a (4) rúd vagy hasonló elem segélyé­vel az (5) mutatót, ill. a (6) korongot el­forgatja, mihelyt a beszélőgép a reprodu-' kálást megkezdi. A mutató célszerűen egy korong hasítékja gyanánt van kiképezve, amikor is ia korong a (7) jelzőszekrénynek homloknyílását elzárja, egyúttal azonban a (8) elektromos izzólámpából vagy más vilá­gító testből származó fényt a hasítékon átbocsátja, miáltal erősen megvilágított mutatót kapunk. A mutatót természetesen nem szükséges megvilágítani, épp így lehet a jelzésre bármily alkalmas, elmozgatható szerkezeti elemet használni.

Next

/
Thumbnails
Contents