45893. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmérő

Megjelent 1909. évi julius hó 24-én. MAGY. ^^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45893. szám. XVlII/d. OSZTÁLY. Folyadékmérő. RECKENDORFER GEORG SZÁLLÍTÓ WIENER-NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1908 november hó 30-ika. A jelen találmány tárgya petróleum és hasonló folyadékok számára szolgáló folya­dékmérő, mely szerkezetének különös egy­szerűsége által tűnik ki. A találmány lényege az, hogy egy tar­tálynak különböző magasságaiban elzárható kiömlőnyílások vannak elrendezve, melyek közül mindig egyi-egy nyitható úgy, hogy a bevezetett folyadék állandóan csak a min­denkor nyitási helyzetben lévő kifolyó nyí­lás magasságáig emelkedhet és így mindig a készüléknek bizonyos határozott űrtar­talmát tölti be. A folyadék hozzávezetésé­nek megszakítása után a visszatartott fo­lyadékot a mérőtartályból elvezethetjük. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképeni foganatositási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a folyadéktartálynak függélyes hosszmetszete. A 2. ábra fölülnézet. A 3. ábra az 1. ábrának 3—3 vonala sze­rinti vízszintes harántmetszete; a 4. ábra egy részletnek oldal-, ill. aluli­nézete. A folyadékmérő a (2) födővel elzárt tar­tályból áll, melynek közepébe a lemérendő folyadékot bevezető (3) cső torkollik be. Ezen cső alatt egy (4) szita van elrendezve, mely az átáramló folyadéknak esetlege.* tisztátalanságait visszatartja. A készülék alján (5) kibocsátó csappal van ellátva. A tartályban azonkívül egy függélyes, különböző magasságokban (8) kiömlő nyír lásokkal ellátott és lent nyitott (6) cső van elrendezve, melybe egy másik (7) cső van betolva, mely az előbbihez szorosan hozzád simul és tengelye körül forgatható. A belső (7) csőbe a külső cső nyílásaival egyenlő magasságban és azokkal egyenlő nagyságú .nyílások vannak vájva, melyek a vízszin­tesben egymáshoz képest el vannak tolva úgy, hogy mindig a (7) csőnek csak egy­egy nyílása födheti a (6) csőnek egy-egy nyílását. A belső csőre (10) kézikerék van ráerősítve, melynek segélyével forgatható. A (6) és (7) csövek különböző magasságá­ban fekvő két-két nyílás födésének meg­felelő helyzeteiben való rögzítése a (11) ki­lincsnek a forgatható csőre ékelt (12) kir­lincskerékbe való kapcsolódása által törté­nik. Az (1) tartályba egy készlettartályból szk vattyú vagy hasonló szerkezet segélyével vezetjük be a mérendő folyadékot, mely addig emelkedik, míg az éppen födött (8, 9) lefolyó nyílásnak alsk> szegélyét el nem éri, amikor is a (13) nyíl irányában a belső

Next

/
Thumbnails
Contents