45893. lajstromszámú szabadalom • Folyadékmérő

csőből ismét a készlettartályba folyik. Ek- 1 kor a folyadék bevezetését megszakítjuk, az (5) csapot megnyitjuk és a visszatartott petroleumot, vagy más folyadékot rendel­tetési helyére juttatjuk. Azon időpont, melyben a mérőedénybe beáramló folya­dék a szükséges magassági helyzetet el­érte, á kifolyó nyílásokon átáramló folya­déknak a (7) csőből való kifolyás megkez^ dése által van megadva. A tartályban lévő tömeget a (14) folyadékszínmutató segélyé­vel ellenőrizhetjük, mely a különböző nyí­lások alsó éleinek magasságában jelzések­kel, számokkal van ellátva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Folyadékmérő, jellemezve azáltal, hogy j az (1) tartály különböző magasságokban fekvő elzárható kifolyó csatornákkal van j ellátva, oly célból, hogy valamennyi csa- ' tornáaak, egyetlen egynek kivételével történő elzárásánál és folyadéknak a tar­tályba való beöntésiénél teljesen hatá­rozott, a nyitott csatorna magasságának megfelelő folyadékmennyiséget tarthas­sunk vissza. 2. Az 1. alatti igényben védett folyadék­mérő, jellemezve azáltal, hogy az (1) mérőtartályba kifelé vezető, különböző magasságokban kifolyó nyílásokkal el­látott (6) cső van beépítve, melyben egy második (7) cső tengelyirányban for­gathatóan van elrendezve, mely utlóbbi cső az előbbivel ugyanazon magasság­ban, de a vízszintesben egymáshoz kér pest eltolt (9) nyílásokkal bír, oly cél­ból, hogy a belső csőnek elforgatása ál­tal a belső és külső csőnek különböző magasságában kifolyó nyílások födhess sék egymást. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents