45775. lajstromszámú szabadalom • Burgonya aratógép

Megjelent 1909. évi julius hó 19-éii. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45775. szám. X/a. OSZTÁLY. Burgonyaarató gép. WEICHERT VICTOR TECHNIKUS BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 13-ika. Jelen találmány tárgya burgonyaarató­gép, mely a hasonló eddig ismertektől ab­ban különbözik, hogy a hajtótengely által működésbe hozott burgonya-kiemelőszer­szám egyszersmind a kiemelt burgonyát minden további közbeiktatott szállítókészü­lék nélkül egy rázószerkezeten keresztül a gépre fölszerelt tartányba juttatja. A burgonya kiemelésére szolgáló villa­alakú szerszám a. föl- és lemenő mozgáson kívül még billenő mozgást is végez. Hogy a burgonya a földben ne marad­jon, közvetlenül egymás mellett két föl-és lemenő és billenő mozgást végező villa­alakú szerszámot alkalmazunk, amelyek föl­váltva kieriielő és billenő mozgást végez­nek. A villák oly módon működnek, hogy a burgonyának emberi erővel, lapáttal való kiemelését utánozzák és ezáltal a burgonya szétszóródását, amit az eddigi hasonló gé­peknél nem sikerült elkerülni, megakadár lyozzák. A burgonya-kiemelőszerszámot mű­ködésbe hozó szerkezet, mely egyszersmind a burgonyát továbbítja is, jelen kiviteli alaknál sokkal egyszerűbben van kiképezve, mint az eddig ismerteknél. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakját tünteti íöl és pe­dig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben. Az (a) gépkereten vannak ágyazva a (b) és (c) tengelyek, melyeken a járómű ke­rekei ülnek. A hátsó (c) keréktengelyre egy második üreges (d) tengely van tolva, és erre az (e) fogaskerék van ékelve. Az (e) fogaskerék a kisebb átmérőjű (f) fo­gaskerékbe kapaszkodik, mely utóbbi az (a) kereten ágyazott (g) forgattyútengelyre van fölerősítve. A (g) forgattyútengely két részből áll, melyek mindegyike (gl) for­gattyúval van összekötve, melyek egymás­hoz képest 180°-ra vannak fölékelve. Ezen forgattyúk csapjai az (i) villarudá,k hajtó­csapjait képezik. Ezen (i) villarudakra van­nak ráerősítve a burgonya kiemelésére szol­gáló (k) villák és az (i) villarudak oly mó­don hozatnak mozgásba, hogy a forgattyú­csappal összekötött végeik az üreges (d) tengelyre erősített megfelelő (h) bütykös kerékkel érintkeznek, minek folytán a vil­lák fölváltva föl- és lefelé irányuló moz­gást végeznek. A (c) hajtótengelyre lazán fölerősített hátsó kerekek forgás közben a hozzájuk

Next

/
Thumbnails
Contents