45775. lajstromszámú szabadalom • Burgonya aratógép

- 2 ,— •erősített (1) kilincsek és a hajtótengelyre fölékelt (m) kilincskerék segítségével a (c) hajtótengelyt forgásba hozzák, úgy azon­ban, hogy a villák a gép hátrafelé való mozgásánál nyugalomban maradnak. Az üreges (d) tengely szintén lazán van a (c) hajtótengelyre erősítve és annak for­gását az (n) tengelykapcsolás közvetítéséi­vel veszi át azon célból, hogy a hajtóten­gely forgását az üreges (h) tengelyre is átvigyük és az (e, f) fogaskerékáttétel és a (g) forgattyútengely közvetítésével agé^ pet működésbe hozzuk, míg az esetben, mi- j dőn csak a gép tovaszállítása szükségelte­tik, a tengelyeket az (n) tengelykapcsiolás segélyével kikapcsoljuk úgy, hogy a gép szállítása közben a munkát végző alkatréh szek nyugalomban maradnak. A villarudak legmélyebb helyzetét az (o) rúd határozza meg, mely az (a) kereten for­gathatóan ágyazott két (p) emeltyűnek szar bad végeit köti össze. Ezen (p) emeltyűket két, szintén az (a) keretre 'erősített (u) vonórúd tartja megfelelő helyzetben. Az(o) rudat a rajta nyugvó (i) villaxudakat és (k) villákat, valamint a gép többi működő al­katrészeit egy, a (t) ülésből kezelhető emeltyűszerkezettel szabályozhatjuk, mely a rajzban nincs föltüntetve. A (k) villák az (i) villarudakon elforgat­hatóan vannak megerősítve és az (a) kere­ten mindegyik villának megfelelően egy-egy (r) ütköző van alkalmazva azon célból, hogy a mindegyik villán külön alkalmazott (k, 1) ütközőszög segélyével azt fölső helyzetében elfordítsuk (1. ábra). A villa ezen elfordí­tott helyzetében lefelé menet is megmarad és így a másik villa, mely az alatt fölfelé emelkedik, a másik mellett Sízabadon el­haladhat, mindaddig, míg az (o) rúdba nem ütközik. A lefelé mozgó elfordított villát egy megfelelően alkalmazott szerkezet ere­deti helyzetébe visszaforgatja, míg a föl­felé mozgó villát a fönt említett ütköző­elemek a leírt módon elfordítják. A villának fölső helyzetében való elfor­gatása következtében, ÍRZ kiemelt földet és burgonyát az (a) keretre erősített (s) rázószekrénybe dobja és a burgonya a föld- i tői megtisztulva, a rázószekrénnyel össze­köttetésben lévő burgonyagyűjtőbe kerül. Mindegyik villához egy-egy külön rázószek­,. rény tartozik (2. ábra), melyeket a (g) ten­gelyről tetszőleges már ismert módon hoz­hatunk működésbe. A (t) vezető ülést célszerűen a két rázó­szekrény között a két (u, v) keresztgeren­dára erősítjük, melyek az (a) keret belső hossztartóit kötik össze. A burgonya föld fölött lévő részének el­távolítása különbözőképen történhetik. ; Jelen találmány erre nézve is megoldást nyújt. Az (a) keretre fölerősített karon (x) ekevas van alkalmazva, mely a kaszálógér pek késeihez hasionlóan fogakkal van elr látva. Az (x) ekevas megerősítésére szol­gáló karon az (y) rúd van ágyazva, mely­nek alsó része fogasszerszámnak van ki­képezve, melyet a (c) hajtótengelyről tet­szőleges áttétellel az (x) ekevas fogai előtt alternative mozgatunk, miáltal az ekevas fogai közé került szárakat és másféle nö­vényi alkatrészeket elvágjuk. A gép mozr gása közben az (x) ekevas a szétdarabolt szárakat és a. kiálló rögöket az eke alakja szerint jobbra vagy balra elhárítja. SZABADAT,MI IGÉNYEK. 1. Burgonyaaratógép, melynek burgonya­kiemelőszerszámait a hátulsó tengelyről mozgatjuk, azáltal jellemezve, hogy a két közvetlen egymás mellett alkalma­zott (i) villarudak, melyeken a (k) bur­gonya-kiemelővillák elforgathatóan van­nak megerősítve, oly módon hozunk moz­gásba, hogy a (c) hajtó tengellyel együtt forgó (h) bütykös kerék bütykei a (g) forgattyútengellyel mozgatható (i) vilkr rúdnak megfelelően kiképezett végeire hatnak, mely forgatltyútengelyt a (c) hajtótengelyről az (e-, f) fogaskerékátr tétellel hozzuk forgásba, továbbá, hogy a (g') forgattyúk egymáshoz képest 180°-ra vannak ékelve, és hogy a (k) villák által fölemelt göröngyök a bur­gonyával együtt minden továbbítóberen­dezés nélkül közvetlenül az (s) rázószek­rényekbe, a burgonyák pedig az ehhez i • kapcsolt burgonyatartóba szállíttatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents