45713. lajstromszámú szabadalom • Hygenikus köpszekrény

Megjelent 1909. évi julius ho 5-éi». MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LELRAS 45713. szára. VIII/k. OSZTÁLY. Hygienikus köpszekrény. SOMOGYI ELEK TAKARÉKPÉNZTÁRI KÖNYVELŐ SEGESVÁROTT. A bejelentés napja 1908 november hó 7-ike. A jelen találmány tárgya a hygieniai kö­vetelményeknek minden tekintetben megfe­lelő köpszekrény, amely főként nagyobb forgalmú nyilvános helyeken, kórházakban, vagy hivatalokban való alkalmazásra van szánva. E találmánybeli készüléket belső szerke­zetének megvilágítása céljából a mellékelt rajzon ábrázoltak, amelynek 1. ábrája a készülék előlnézetét részben jfitört előfalallal, 2. ábrája annak függélyes középmetszetét, 3. ábrája pedig a 2. ábra A—B vonala szerinti keresztmetszetét mutatja. A köpet fölvételére szolgáló (1) edény, amely egy csuklók körül nyitható (2) fö­déllel van elzárva, a (3) szekrényen egy (4) tengely körül kibillenthetően van fölfüg­gesztve. Ez az (1) edény egy a szekrény (5) nyílásán át a belsejébe nyúló (6) cső­toldatban vagy csatornában folytatódik, amelyen át az edény tartalma időszakonként annak a pontozottan föltüntetett helyzetbe való kibillentése által a szekrény belsejében elhelyezett (7) gyűjtőtartányba kiüríthető. A kibillentés egy a szekrényen kereszt­ben átmenő és egyik végén a szekrény belső oldalán elrendezett (8) kéziforgattyú­val ellátott (9) tengely segélyével történik, amely tengelynek (10) könyökrésze egy (11) rúd révén az (1) csésze (6) csőtoldatával áll kapcsolatban. A (8) forgattyú ismert módon egy körgyűrű-szegmensen vezettetik, amely­nek végállásaiban való rögzítése céljából rúgó által leszorítva tartatik. A (3) szekrény fölső részében egy (12) víztartány van elrendezve, amely a hely kellő kihasználása céljából a 3. ábrán lát­ható módon L alakúan van kiképezve. Efö­lött a szekrény tetőlapján megerősített és elzárható födéllel ellátott (13) tölcsér foglal helyet, amelyen át a (12) tartány megtölt­hető. A víztartányból a vizet egy (14) csö­vön át vezetjük be az (1) csészébe, amely cső (6) csatorna (15) nyílásába torkol. A (14) csőbe egy (16) csap van beiktatva, amelynek a szekrény telőlapján átnyúló (17) orsója (18) fogantyúval szabályozható. A szekrény tetőlapján célszerűen még egy (19) hamutartót is alkalmazhatunk, amelyből a beleszórt szivarhamú, gyújtó stb. egy (20) résen át a (7) gyűjtőtartányba hull. A készülék használati módja a!következő : Miután a (12) víztartányt a (13) tölcsé­ren át megtöltöttük, a (16) csap elforgatása által a (14) lefolyató csövön az (1) csészébe kevés vizet bocsátunk. A köpőcsésze hasz­nálata alkalmával annak (2) födelét föl kell

Next

/
Thumbnails
Contents