45713. lajstromszámú szabadalom • Hygenikus köpszekrény

- 2 — emelnünk, ami annál is könnyebb, mivel a csésze oly magasan van elrendezve, hogy azt kézzel könnyen elérhetjük. Ezzel egyút­tal azt is elkerüljük, hogy valaki a csésze mellé köpjön, ami az eddig gyakran haszná­latos, a földre állított csészéknél előfor­dult, ami úgy tisztasági, mint egészségügyi szempontból igen káros volt. A csésze használata után a (2) födél rú­góhatás vagy saját súlya alatt önműködően záródik úgy, hogy a köpszekrény a rajzon példaképpen föltüntetett tetszetős alakban kiállítva, annak célja használaton kivül alig ismerhető föl. Az (1) csésze tartalmát célszerűen min­den este a (8) forgattyú Jelfordítása által kiürítjük ós friss vagy valamely fertőtle­nítő szerrel kevert vízzel töltjük meg. A (12) tartányt oly nagyra készítjük, hogy abban legalább egy hétre való víz elférjen. Ha a (7) gyűjtőtartály megtelt, azt a szek­rényen elől alkalmazott (21) ajlón át kiemel­hetjük és kiüríthetjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Köpszekrény, jellemezve annak egyik ol­dalán kibillenthetően fölfüggesztett köp­csésze által, amely egy a szekrény bel­sejébe nyúló cső toldatán át a csésze kibillentése alkalmával egy gyűjtőrtányba kiüríthető és amely egy frissvíz-tartány­ból ugyanazon csap segélyével újból meg­tölthető. 2. Az 1. pontban igényelt köpszekrény ki­viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a csésze kibillentése egy a szekrényen ke­resztben elrendezett és végén forgattyú­val ellátott könyöktengely segélyével történik, amely a csésze csőtoldatával csuklós kapcsolatban áll. (1 rajzlap melléklettel.) PUXAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOJW ESTE*

Next

/
Thumbnails
Contents