45684. lajstromszámú szabadalom • Berendezés több állomásról táplált vezetékhálózatok feszültségének szabályozására

Megjelent 1 *J1)9. évi julius lio 5-én. MAGY. gg*. KIR SZABADALMI vBa HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45684. szám. vil/g. OSZTÁLY. Berendezés több állomásról táplált vezetékhálózatok feszültségének szabályozására. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI B.-T. CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 május hó 6-ika. A nagy területre terjedő vezetékhálóza­tot gyakran több egymástól távoleső közr ponti állomás táplálja. Ilyenkor az üzem­viszonyok gyakran szükségessé teszik, hogy egyes hálózati részek feszültségének eme­lésére különleges készülékeket, pl. pót­transzformátorokat alkalmazzunk. Az ily készülékek alkalmazása azonban a tapasz­talás szerint a változó üzemviszonyok mel­lett különös nehézségeket okoz. Az ábrában példaképen egy nagyobb egy­fázisú hálózat egy része van bemutatva, mely egyszerre vagy fölváltva az I. és II. központból táplálható. Tegyük föl, hogy normális üzemnél a két központ mindegyi­kének a hozzája közelebb eső (v, v) fo­gyasztási helyeket kell táplálnia körülbelül a hálózat közepéig. Az üzem azonban sok­szor megköveteli, hogy pl. az I. központ az egész szóban lévő hálózatrészt táplálja, ne­vezetesen, ha ;a II. központ feszültsége megf elelően csökken. Ilyen esetben egy kö­rülbelül a két központ között közepén föl- ! állított póttranszformátornak oly módon kellene a feszültséget pótolnia, hogy a feszültségesés I.-től II. felé kiegyenlíttes­sék. Ha azonban ezen esetben az I. köz­pont áramszolgáltatása hirtelen kimarad és az a II. központra hárul át, akkor a háló­zat feszültsége két okból esne le, mert a föltevés szerint a II. központ feszültsége amúgy is túl kicsi volt, de főleg azért, mi­vel a póttranszformátor I. és II. között ellenkező értelemben, működnék, mint ahogy kívánatos. A következőkben ismertetett új kapcsolási mód a berendezés lehető egy­szerűsége mellett lehetővé teszi, hogy ilyen és hasonló üzemi körülmények között a normális feszültség föntartassék, illetőleg, hogy a feszültségpótló készülékek mindig a helyes irányban működjenek. Az I. és II. közötti fővezeték mindegyi­kébe egy (t) póttranszformátor van beik­tatva. A jelen esetben ugyan ezek egyike is elegendő volna, a második azonban a teljesség kedvéért és másrészt pedig azért van ábrázolva, mert többfázisú hálózatok­ban megfelelő számú és bizonyos esetekben egyesített póttranszformátort kell alkal­mazni. A póttranszformátorok primér gom­! bolyítása szokott módon a hálózati feszült­ségre van kapcsolva, míg a szekundér gom­bolyítás (2) különleges [kapcsolókészülékek­kel a vonalba sorosan van beiktatva. A (2) szekundér gombolyitás fokozatokra van osztva, a fokozatok a (c) kontaktusok-

Next

/
Thumbnails
Contents