45512. lajstromszámú szabadalom • Szemétszállítókocsi

Megjelent 1909. evi junius tió 551-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI HAS 45512. szám, XX/a. OSZTÁLY. Szemétszállító kocsi. GORECKI JÓZSEF CS. TANÁCSOS, GYÁRTULAJDONOS KRAKAUBAN. Pótszabadalom a 43111. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 széptember hó 1-je. A jelen találmány a szemetes vödrök föl­emelésére és egy minden oldalon zárt sze­metes kocsiba való kiürítésére szolgálj, a 43111. sz. szabadalom által védett beren­dezés további kiképzésére vonatkozik és a a törzs szabadalomban ismertetett emeltyű­elrendezésnek egy kevesebb helyet igénylő berendezéssel való helyettesítését célozza. A könnyű és csekély erőfogyasztást igénylő hosszú emeltyűk többféle hátránnyal bír­nak és üzem közben kellemetlen zajt okoz­nak, eltekintve attól, hogy ezen hosszú emel­tyűk a szemetes kocsi használhatóságát korlátolják. Ezen hátrányok 'elkerülésére ezen emei­tyűs hajtást a jelen találmány értelmében lánc hajtással helyettesítjük, ami az egész kocsiszerkezetnek tetszetősebb külsőt köl­csönöz és a két oldalon lévő szemétkiürítő ajtókkal kapcsolatban, melyek adandó alka­lommal a kocsis üléséről is működtethetők, azt egyrészt automobilüzemre, másrészt ra­kodóról vasúti jkocsikha való kiürítésre, úgyszintén szemételégető telepekhez alkal­massá teszi. A mellékelt rajzon ezen szemetes kocsi van bemutatva, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán a 3. ábra A—B vonala mentén vezetett hosszmetszetben, a 3. ábra a kocsi hátulról való nézete a töltésre szolgáló előkamrával, a 4. ábra a kocsi elölnézete, illetőleg a 2. ábra C—D vonala mentén vezetett met­szete, végül az 5. ábra egy szemétgyűjtő vödröt kü­lön kirajzolva ábrázol. Amint azt már föntebb említettük, a je­len találmány szerint a törzsszabadalomnak a kosár megemelésére szolgáló emeltyű­rendszerét a kocsi külső oldalán elrende­zett lánc helyettesíti, melynek segélyével a gyűjtővödröt tartó kosár fölemelhető és fölborítható. Az (1) szemétkamrák ismét- a teljesen zárt, összeillesztett- deszkákból, vagy vas­ba dcghói készült, fönt elfödött kocsiszek­rény alkotja, melyhez a töltésre szolgáló (2) előkamra csatlakozik, mely azonban a szemétkamra szélességének csak kétharma­dát foglalja el. A (2) előkamra oldalfalai­ban ismét a (9) hasítékok vannak elren­dezve, melyek ;a szállítókosár vezetékiül szolgálnak és egy vezetősínnel együtt a (3) gyűjtő vödröt tartó szállítókosár föl­billentését eszközlik. A (2) előkamra hátul zárva van és egy alsó (4) ajtóval bír a kiürítendő szemetes vödrök bevezetésére, továbbá egy fölső (6) ajtóval, melyen át a fölbillenés megfigyel-

Next

/
Thumbnails
Contents