45512. lajstromszámú szabadalom • Szemétszállítókocsi

hető. Az előkamra, mely függélyesen föl­felé vezet, fönt egy körívalakú (7) tető­vel van elzárva, melyben a fölbillenés megy végbe. A szemétkamra felé az előkamra egy (8) zárósüveggel van elzárva. Az előkamra két oldalán, kívül egy-egy (10) csigákon vezetett végnélküli (11) lánc van elrendezve és a (12) szállítókosár a (9) hasítékokon keresztülmenő csapok, vagy hasonlók segélyével (13)-nál a láncra van erősítve. Az előkamra belső oldalán a (9) hasíté­kok közelében a (14) vezetősínek .vannak elrendezve, melyek a szállítókosár fö Ibi Ke­nésének előidézésére fölső végükön a sze­métkamra felé le vannak görbítve (2. ábra). A szállítókosáron két (15) csiga van el­rendezve, melyek két oldalról a vezetősí­nekre támaszkodnak és ezáltal a kibillenést könnyen létesítik. A lánc hajtása a gyűjtővödröt tartalmazó szállítókosár emelése céljából egy (16) kézi forgattyúról fogaskerékáttétel közvetítésér vei történik. A lefelé mozgást a szállító­kosár önsúlya létesíti, miközben e mozgás közönséges (17) kézifékező segélyével sza­bályozható., A szemétszállító kocsi a szemétkamrán ismét a kocsis ülésénél elrendezett (19) | forgattyúkerékről egy (18) emeltyűrendszer , segélyével működtethető (20) csapóajtók-i kai bír, melyek a kocsi kiürítésének gyors | és minden nehézség nélkül való foganatosí­! tását teszik lehetővé. A lánc és ennek hajtóműve az előkamr rán kívül foglalnak helyet és így a por köz­vetlen behatása alól el vannak vonva. Hogy a (9) hasítékokon keresztül esetleg kijutó i por folytán előálló porfejlődést kizárjuk, e hasítékokat (21) védőbádoglemezek által (1. ábra) eltakarjuk. Épp így a lánc hajtó­műve is szekrénybe lehet bezárva. SZABADALMI IOÉNY. I A 43111. sz. szabadalomban védett, a sze­| metes vödrök pormentes kiürítését lelie­| tővé tevő szemétszállító kocsi további j kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy | a gyűjtővödör fölvételére szolgáló szál­| lítókosár a töltésre szolgáló előkamra j külső oldalán elrendezett végnélküli lán­j cok segélyével emelhető föl, miközben ! ezen kamra belsejében elrendezett, a J szállítókosáron lévő két csiga által közre­j fogott sinek segélyével vezettetik, mely i utóbbiak fölső végükön meg vannak gör­| bítve, úgy, hogy a szállítókosarat föl­borított helyzetbe hozzák. • 1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents