45456. lajstromszámú szabadalom • Légyfogó

Megjelent 1909. évi junius hó 15-én. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI ) ^ í HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45456. szám. XVIII/a. OSZTÁLY-Légyfogó. SCHLES. SPITZENPAP1ER-FABRIK FINGERHUT & COMP. G. M. B. H. CÉG BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1908 október hó 14-ike. Jelen találmány tárgya alaplemezzel ellá­tott üregestest alakjában kiképezett légy­fogó, melynek külső fölülete. enyvvel van bekenve. Hasonló légyfogókat eddigelé pira­misok alakjában, mint u. 11. légytölcséreket hoztak forgalomba. Ezeknek azaz előnyük, hogy úgy állva, mint függve alkalmazhatók és nagy fogó fölülettel bírnak, Másrészről azonban viszont az a hátrányuk, hogy azo­kat? csak a helyszínén lehetett előállítani, beenyvezni és használni, minthogy nem vol­tak összehajthatok és nagy terjedelmüknél fogva, valamint azért, mivel az enyv a le­vegővel érintkezve, egyhamar beszáradt, elraktározásra és tömeges szétküldésre al­kalmatlanok voltak. Az új fogó jellemzője abban áll, hogy szerkezeténél fogva összehajtogatható oly­ként, hogy az alaplemezen laposan fölfek­szik és bármikor egyetlen fogással haszná­lati állapotba hozható. A tökéletes össze­hajtogatás lehetősége a légyfogó elraktáro­zása és szétküldése szempontjából bír fon­tossággal. Minthogy ebben az állapotban igen kicsiny helyet foglal el és könnyen légmentesen is elzárható úgy, hogy az enyv nem szárad be és a ráncok nem ragadnak össze. A tulajdonkénem légyfogót alkotó üregestest tetszőleges alakú lehet, de leg­célszerűbb azt négy oldalú csonkagúla-alak­ban készíteni. Hogy az oldalfalakat könnyebben lehes­sen feszesre kihúzni és kiterpeszteni, a fogó csúcsánál célszerűen egy merevítést alkalmazunk úgy, hogy a légyfogó haszná­latba vétele előtt nem kell egyebet tennünk, mint egyik kezünkkel az alaplemezt lefogni és a másikkal a csúcsmerevítésen alkalma­zott fölfüggesztő zsinórt kihúzni. A csúcs­merevítést vagy egyszerű lapos, vagy két­oldal felé lejtős tetőként képezhetjük ki. Összerakott állapotban ez a tető is laposan fekszik föl az alaplemezre. A légyfogó használatba vételét megköny­nyítendő továbbá célszerűen az üreges tes­tet lehetőleg légmentesre készítjük és csak az alaplemezen hagyunk egy kicsiny nyí­lást, melyen át az üreges testet könnyen fölfujhatjuk. Másként az üregestest kiterpesztését az­; által is elősegíthetjük, hogy annak belsejé­ben valamely kiterjeszkedő, de összenyo­mott helyzetben kevés helyet elfoglaló szer­kezetet pl. egy spirálrúgót, nürnbergi ollót vagy effélét rendezünk el. A légyfogónak összehajtogatott állapotban

Next

/
Thumbnails
Contents