45407. lajstromszámú szabadalom • Biztosítóberendezés gőzkazánok számára

Megjelent 1909. évi jimius ln<ú> 12-én. SZABADALMI LEÍRÁS 45407. szám. v/e/2. OSZTÁLY. ■«— tlH 'ni *i ' W iM1 "‘W 12KM»P*i.i —— mt Üj Ü-m Biztosítóberendezés gó'zkazánok számára. ROTH EUGEN MÉRNÖK SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 15-ike. Jelen találmány tárgya biztosító berende­zés gőzkazánok számára, mely az összes ilynemű ismert berendezésektől annyiban eltérően működik, hogy nemcsak a vízál­lásnak a megengedett mérték alá való sü­­lyedésénél vagy túlságos túlnyomás föllé­pése esetén juttat önműködően hatásra egy jelzőberendezést, hanem a jelzőberendezés akkor is működésbe hozatik, ha a biztosító­­berendezés valamely körülmény vagy bal­eset folytán a szolgálatot fölmondaná vagy rendetlenségbe jutna, A kitűzött célt azáltal érjük el, hogy a kazánból alkalmas berendezésekkel kis mennyiségekben, leghelyesebben cseppen­­ként vizet vonunk el, mely vagy melege vagy súlya vagy esetleg a kettőnek kom­binációja által a jelzőberendezést rendes körülmények között működésen kívül tartja, míg a működés az esetben áll be, ha a víznek a biztuaiLul^.eudezéshez való át­­ömlése megszűnik, vagy ha gőztulnyomás áll be. A mellékelt rajzokban a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán a berendezés, mely a biztosító szerkezetnek a szükséges vizet tisztított állapotban szolgáltatja, metszetben, a 2. ábrán a biztosító szerkezet oly foga­natosítási alakja, melynél a kazánból elvont víz melege tartja a jelzőberendezést mű­ködésen kívül, míg a 3. ábrán a biztosító szerkezet oly foga­natosítási alakja, melynél a kazánból elvont víz súlya végzi ugyanezen munkát. A (2) cső az (1) kazántól (1. ábra) a meg­engedett legalacsonyabb vízállás alatt ága­zik el; a (2) cső U-alakban van meghaj­lítva és a kis (3) tartályhoz csatlakozik, mely a (4) cső útján a tulajdonképeni tisz­tító készülék (5) edényének belsejével áll kapcsolatban. Az (1) kazán gőztere össze van kötve az üreges (6) toldatrésszel, mely­hez a külső bordákkal ellátott, szűk (7) kí­gyózó cső csatlakozik, melynek alsó (20) vége a (3) tartályba torkol; ezen (3) tar­tályban a víz ép úgy, mint a vízállásmutató üvegeknél mindig ugyanazon vízszint mu­tatja, mint amely a kazánban van. A hűtőbordák által a (7) kígyózó csőben a gőz egy része állandóan kondenzáltatik és a (3) tartályba kondenzvíz alakjában na­gyobb mennyiségben cseppeg le, mint ameny­­nyi víz belőle a (4) csöven át távozik. Az (5) tartály belsejében van elrendezve a (10) anyaghenger, mely alsó nyitott vé­gével a (8), rúgó által a (9) lemezhez szó-

Next

/
Thumbnails
Contents