45391. lajstromszámú szabadalom • Kefefúró és tömőgép

Megjelent 1909. évi junius lió 12-éii. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45B91. szám. xx/e. OSZTÁLY. Kefefúró- és tömőgép. FLORENCE MANUFACTURING COMPANY CÉG FLORENCEBEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 29-ike. A jelen találmány tárgya kefetestek fú­rására és sörtekötegek behúzására szolgáló gépekre vonatkozik. Ezen műveleteket az alábbiakban «fúrás», illetve «tömés» kifeje­zéssel fogjuk jelölni. Az itt leírandó gép kizárólag fogkefék megmunkálására szolgál, magától értetődik azonban, hogy minden­nemű kefék gyártására szolgáló gépek is ugyanily módon lehetnek elrendezve. A je­len találmány szerinti géppel egyszerre nyolc kefetestet munkálhatunk meg, melyek egy forgó korongon páronként vannak el­helyezve. Ezek számára egy fúró- és egy tömőszerszám van alkalmazva és egyszerre mindig egy kefepár kerül megmunkálás alá. Az egyik kefetestet a gép kifúrja, mialatt a másodikat, mely előzőleg már kifúratot, tömi. Mindkét folyamat egyidejűleg törté­nik. Ha a fúrás és tömés az egyik kefepár­nál megtörtént, akkor a forgó korong ke­rületének 1 /i részével elforog és így. a fúró- és tömöszerszámhoz megmunkálás cél­jából új kefepár jut. Ha a forgó korong s/4 fordulatot tett, a munkás a megfúrt és tömött kefepárt eltávolítja és a tömött kefe­test helyébe fúrt testet helyez, a fúrt kefe­testet pedig fúratlannal pótolja. Ez az egyet­len művelet, mely kézzel végzendő, kivéve még a gyűjtőtartályban lévő sörtéknek utántolását. Mindez pedig a gép megakasz­tása nélkül eszközöltetik. Magától értetődik, hogy a forgó korongnak minden negyed­fordulata után a munkás a gépből egy tö­mött kefét vehet ki. A fúrásra és tömésre szolgáló szerkeze­tek viszonylag nyugalomban vannak, a sörte­tartó ellenben, mely egy szánon van el­rendezve, a fúró- és tömőszerszám fölé és vissza mozgattatik úgy, hogy a fúrandó kefetestek a fúróval szemben vezettetnek. A fúrt lyukak mélységét az említett szán vízszintes irányú mozgásának beállítása ál­tal szabályozzuk. E végből a gép két rész­ből, illetve együttdolgozó két szerkezetből áll, még pedig: 1. a fúró, tömő, a sörte­szállító és sörtekötegeket elosztó szerkeze­tekből és 2. egy mozgó szánból, mely a keféket a fúró- és tömőszerszám elé viszi, a forgó korongból vagyis kefetartóból és az ezeknek mozgatására szolgáló szerkeze­tekből. Azonkívül a jelen találmány értel­mében új elrendezések szolgálnak a sörté­nek azon készülék elé való vezetésére, mely a kötegeket föloszlatja, a sörtének utántolását szabályozza és a kötegeket egyenlő vastagságúvá teszi. Az alább részletesen ismertetendő sörte­szállítókészülék lényegében oly szerkezetek-

Next

/
Thumbnails
Contents