45278. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzótestek előállítására wolframfémből elektromos lámpák számára

Megjelent 1909. évi május lió 38-án. MAGY. KIR. SZABADALMI JBN HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45278. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Eljárás izzótestek előállítására wolframfémből elektromos lámpák számára. LUX JÁNOS MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1906 október hó 8-ika. Elsőbbsége 1905 junius hó 10-ike. Izzótesteknek előállítása nem nemes fémek­ből mindig nagyobb nehézségekkel jár, mint nemes fémekből. A nem nemes fémeknek a karbidképződés iránti nagy hajlandósága, mely a nemes fémeknél nem forog fönn, szükségessé teszi azt, hogy azon esetben, amelyben a fémet magát használjuk kiindu­lási anyagként, a karbonizált (szenet tartal­mazó) szálat egész külön eljárásnak vessük alá oly célból, hogy a szenet eltávolítsuk, így pl., ha wolframot collodiummal szálakká földolgozunk, a karbonizált szálakat hydrogén és vízgőz keverékében kell izzítanunk, hogy a szálban tartalmazott szenet szénoxyddá vagy szénsavvá átváltoztathassuk, vagy, amint ajánlották, a szenet és wolframot tartalmazó szálakat a wolfram oxydjaiba beágyazva kell izzítanunk, hogy a szenet ily módon eltávolíthassuk. Ajánlották ugyan a wolframtrioxydnak vagy a savhydrátnak izzótestekké akként való földolgozását, hogy azt vízzel elegyít­jük, a masszából szálakat alakítunk, melyek azután hydrogénben izzítva, wolframtesteket adnak. Ezen eljárás szerint azonban nem állít­hatunk elő csekély harántmetszettel bíró izzótesteket. Az alkalmazott víz t. i. csak múlékony kötőképességgel bír és az ilyen szálak, a szükséges szárítás után, mindig porrá esnek szét. Magától értetődik már most, hogy ezen körülmények miatt a fölsorolt eljárásokat igen szívesen mellőznők, ha oly kötőanyag birtokában volnánk, melyek maguk is wolframvegyületek és így mint részben ki­egészítő alkatrészek a szálban maradhatnak és amelyek a szálat veszélyeztető eljárások­nak alkalmazását kizárják. Ilyen költőanyag a colloidalis volframsav (H3 WS O1 0 ). (Roscoe-Schorlemmer, 3. kiadás, III. kötet, 608. lap.) Ez a sav, melyet Graham állított először elő, dialysis útján natrium­wolframatból és sósavból kitűnően alkalmas kötőanyagot ad. Ez a sav tudvalevőleg kevés vízzel szívós, ragadós folyadékot képez, mint pl. gumi-arabicum. Ha már most a colloidalis wolframsavnak ezen értékes tulajdonságait hasznosítani akarjuk, akkor finom porrá zúzott wolfram­fémet colloidalis wolframsavnak koncentrált oldatával képlékeny pasztává dolgozunk föl, ezután a szokásos módon ebből szálakat sajtolunk, amelyeket mérsékelt hőnél szá­ríthatunk. Ezen szálaknak a további kezelése a kö-I vetkező:

Next

/
Thumbnails
Contents