45215. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szövetek mintázására

Meg-jelent 1909. évi május hó 25-én MAGY. KIR. bsSH SZABADALMI uSBr HIVATAL SZABADALMILEIRAS 45215. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás szövetek mintázására. FREI3ERGER MÓR GYÁRIGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés nagja 1908 junius hó 20-ika. A nitrogénoxydvegyületek, pl. a sáléin j zását minden káros hatás nélkül lehetővé rcmsav vagy a salétromos sav tudvalevő­leg azzal a tulajdonsággal bírnak, hogy bizonyos festőanyagokat színtelenítenek, ill. azok színét megváltoztatják. Az említett vegyületieknek ezen tulajdonságát a szövet­teszik. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy ezen vegyületeket nem kész állapo­tukban használjuk föl, hanem azokat egy, ezen nitrogénoxydvegyületek sói és savak, nyomtató iparban, salétromsav alkalmazd- j valamint savanyú sók között létesített sával, indigóval festett szövetek mintázá- j reakció segélyével csak a mintázandó szö­sára már eddigelé is fölhasználták, amennyi- I veteknek szálain állítjuk elő. A nitrogén­ben a szabad salétromsavat megfelelő fa- oxydvegyületeknek közvetlen alkalmazása minták segélyével az előzetesen festett j helyett tehát alapanyagok gyanánt két szövetnek mintázandó helyeire nyomtatták ! komponenst és pedig egyrészt az említett és ezáltal ezeken a helyeken az előzetesen j vegyületeknek sóit, másrészt pedig sava­fölrakott festőanyagnak maratását idézték í kat, ill. savanyú sókat alkalmazunk; Mint­elő. j hogy már most ezen komponensek a fém-A mechanikai szövetnyomtatásnál azon- j hengereket nem támadják meg, a jelen el­bán, ahol is a mintát fémhengerek segé- j járás alkalmazásával a nitrogénoxydvegyü­lyével nyomtatják a szövetre, a nitrogén­oxydvegyületeknek előbb említett tulajdon­ságát nem lehet fölhasználni, mert. ezen leteknek említett tulajdonságát a mecha­nikai srövetnyomtatás körében is fölhasz­nálhatjuk s,zöveteknek mintázására. vegyületek a fémhengereknek véseteit el- i A jelen eljárás foganatosítására nézve a pusztítanák. A jelen találmány tárgya már most szö­vetek mintázására szo^áló oly eljárás, mely­kombinációknak egész sorozata áll elő asze­rint, amint a komponenseket magukban vagy festőanyagokkal, ill. az utóbbiak kép­nél ugyan a mintát szintén a njtrogénoxyd- j zéséhez vezetőanyagokkal keverve alkal­vegyületeknek a festőanyagokra valóreak- j mázzuk, vagy ha előbb az egyik, vagy a ciója révén állítjuk elő, azonban e vegyü- j másik, ill. mindkét komponenst keverve és letek hatását oly módon hasznosítjuk, hogy i egyidejűleg visszük föl, továbbá aszerint, azok a nyomtató fémhengereknek alkalma- ' amint a színtelenítendő, ill. színében vál-

Next

/
Thumbnails
Contents