45155. lajstromszámú szabadalom • Gáz távgyújtó és távkioltó

Megjelent l»o9i évi május itó 21-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 45155. szám. 11/d. OSZTÁLY . Gáztávgyújtó és távkioltó. AUBERT FRÉRES CÉG BILLANCOURTBAN. A. bejelentés napja 1908 augusztus hó 24-ike. JeU>, találmány gáztávgyújtóra és gáz­távkiolltíra vonatkozik, jnely két elektro­mágnest csövével bír, melyek közül az egyik ejt • átkapcsoló egyszerű kiiktatása által fölváltva, a gáznak p, lángzóhoz való hozzálépésíés a másik e hozzálépés meg­szakítását ^Vtesíti. A készülés egy szeleppel bír, mely arra szolgál, hogy a gázbeeresztő és a gázkibo­csátónyílást iwekösse és mely szelepnek belső fölülete. • testtel vagy golyóval léphet érintkezeS^o mely akképen fekszik föl egy harántirái\'; 'ban lejtős fölületre, vagy egy bütyökre, \togy e fölületnek vagy bütyöknek oldalirány*' eltolása az egyik irányban a szelep megemelését és az el­lentétes irányban való \ 'ltolása azt létesíti, hogy a szelep egy zárór ígó hatása folytán fészkére visszaesik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli példája Metszetben van föltüntetve. A készülék a csőszerű (a) tok­ból áll, melynek fölső részébe a csavar­menettel biró (b) cső van becsavarva; a (b) cső a (d) szelep (c) fészkét az (a) tokr hoz szorítja, mely (szelep egy alkalmas anyagból készült és megfelelő alakú, ki­ugró (e) széllel bír. Az (f) vezetőcsővel el­látott szelepet a (g) rúgó szorítja a sze­lepfészekre. Az (a) tok mindegyik oldalába egy-egy (h), illetve (hl) szelence van becsavarva, mely szelencéknek cséveszerű (i), ill. (il) része egy-egy elektromágnes armatúráját képezi, mely elektromágnesek a (j), ill. (jl) csévéket tartják. Az üreges (i, il) részek­ben hengeres (k, kl) magok tolhatók el, melyek a forgatható (1) kúp homlokfölüle­teiből állnak ki; az (1) kúp különbözőnagy átmérőjű hengeres (m, ml) végrészekkel bír. Ha az, (i, j) vagy (1, jl) elektromágne­seken áramot küldünk át, akkor a (k, ], kl) forgástest jobbra vagy balra húzatik. Ez a fc rgústest célszerűen tengelyirány­ban át van fúrva, hogy a forgástest elál­lításánál a levegő az. egyik oldalról szaba­don a másik oldalra áramolhasson. Az (m, 1, ml) testen az (n) golyó fek­szik, mely a (c) szelepfészek (cl) meg­hosszabbításában játéktérrel van ágyazva és a szelep fölemelésére szolgál, mihelyt az elektromágnesek 'egyikén áramot kül­dünk át. Az elrendezés olyan, hogy az esetben, ha az, (n) golyó a hengeres (n) részre fekszik föl, akkor a szelep szabadon fészkén fekszik, míg ha a golyó az (ml) részre fekszik föl, akkor a (d) szelep tel­jesen nyitva van és a golyónak a kúpos (1) részre való fölfekvése mellett a szelep közbenső helyzetet foglal el, mint ezt a

Next

/
Thumbnails
Contents