45155. lajstromszámú szabadalom • Gáz távgyújtó és távkioltó

rajz mutatja. Ha tehát az (i, j) elektro- | mágnesen áramot küldünk át, akkor a sze­lep nyittatik, míg ha az áramot az (il, jl) mágnesen küldjük át, akkor a szelepet a (g) rúgó hatása zárja. A készüléket tehát egy pgysier-. átkapcsoló segélyével a tá­volból két helyzet részére kecelhetjük. , Hogy a gáznak -a szelep fölemelt hely­zetében az (o) beeresztési helytől a (p) ki­bocsátó helyig való (áthaladását lehetővé tegyük, a szelep (f) csőtoldata és (c) f észke (q), illetve (r) nyílásokkal van ellátva. Ezen­kívül az (n) golyónak a szelepfészek (cl) meghosszabbításában való szabad játéka, a gázáthaladást szintén elősegíti. A rajzon a gázáram iránya nyilakkal van jelölve. A lángzóból kilépő gáz platinataplóval vagy más hasonló hatású testtel való érint­kezés által, vagy pedig egy, a gázáram ál­tal izzásba hozott platinaszál által gyújts ható meg. A hengeres (m, ml) végdarabok a készü­léket biztosan nyitót- és zár|óhelyzetben tart­ják úgy, hogy a nyitóhelyzetben föllépő rázkódtatások és lökések a készülékre nem fejtenek ki hatást és a szelepet idő előtt nem zárhatják. Azonban a készülék ennek dacára is rendkívül érzékeny, mert a golyó alkalmazása folytán a működő fölületekr nek csaknem minden súrlódási ellenállása elkerültetik. Magától értetődik, hogy az (1) forgás­testet más tetszés szerinti ferde fölület vagy bütyök is helyettesítheti, mely a hor­gonnyal helytállóan össze van kötve és melyre a golyó ,támaszkodik. A készülék lényegét és működési módját ez nem vál­toztatja meg.-Épp így az elektromágneseik, csévék és armatúrák: is bármely kivánt alakkal bírhatnak és a készülék tokjával tetszés szerinti módon lehetnek szilárdan összekötve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gáztávgyújtó és távkioltó, jellemezve egy (n) test által, melyre a (d) elzáró­szelep támaszkodik és mely test" akké­pen támaszkodik egy (1) ferde í'ölü-1 letre, hogy e ferde fölül etnek az egyik irányban való oldaleltolása által a test a szelepet fészkéről fölemeli és a ferde felületnek az ellentétes irányban való eltolása által a szelep szabadon záródik. 2. Az 1. igénypont szerinti gáztávgyújtó és távkioltó kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az (n) testre ható (1) ferde fölület mozgásait két (i, j, il, jl) elek­tromágnes állítja elő, melyek közül az egyik az áram hatása folytán horgonyát magához vonzva, a ferdefölületnek az egyik irányban való eltolását és a már sik a ferde fölületnek a másik irány­ban való eltolását eszközli. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti gáztáv­gyújtó és gáztávkioltó, jellemezve azál­tal, hogy az (n) testre ható ferde fölü­letet egy (1) forgástest képezi, mely kú­pos alakkal bír, és két végén hengeres (m, ml) részekbe megy át, melyek a (d) szelepet nyitór és záróhelyzetben tartják és melyekből tengelyirányban két (k, kl) mag áll ki, melyek az elektro­mágnesek horgonyát képezik. 4. A 3. igénypont szerinti gáztávgyújtó és . gáztávkioltó kiviteli alakja, jellemezve az­által, hogy a (k, kl) magok és az (m, 1, ml) forgástest tengelyirányban át van fúrva úgy, hogy a forgástest eltolásár­nál a levegő az egyik oldalról szabadon a másik oldalra áramolhatik. (1 rajzlap melléklettel.) I'allas részvénytársaság nyomdája Budapestéit

Next

/
Thumbnails
Contents