45084. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas hajtás

megjelent 1909. évi május iió 15-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jB& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45084. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Rugalmas hajtás. WERKSTÁTTE FÜR MASCHINENBAU, VÖRMALS DUCOMMUN CÉG ÉS LUTTENAUER GARLOS FŐMÉRNÖK MÜHLHAUSENBEN. A bejelentés napja 1907 március hó 1-je. Jelen találmány tárgya rugalmas hajtás, melynél a rugós részek rugalmas hatásá­nak megváltoztatása állítóberendezések ál­tal eszközöltetik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyár I nak egy foganatosítási alakját a példakép fölvett gyalúhajtás kapcsán tüntettük föl, és pedig az 1. ábrán az általános elrendezési függőle­ges metszetét, a 2. és 3. ábrán pedig a rugalmas hajtás részleteit nagyobb léptékben. A hajtást {a (k) fogaskerék eszközli, mely a (9) csatlókorong agyán forgatha­tóan van ágyazva. A (9) korongon sugár­irányban eltolható (11) csapok vannak el­rendezve (3. ábra). Essen csapokhoz a (12) foglalatokkal ellátott (10) lemezrugók tá­maszkodnak. A (10) rugók a (k) fogaske­rekeken elmozgathatóan vannak ágyazva és pedig egyik forgási pontjuk a (k) kerék agyához van rögzítve, másik végpontjuk pedig egy csuklón, van elrendezve, mely a rugók meghosszabbodásánál elfordul. A (9) koronghoz e mozgás további átvitelére szolgáló (e) fogaskerék csatlakozik. Mint a 2. ábrából látható, a (12) fogla­latok a hajtómű terheletlen állapotában a csatló (11) csapjaihoz kissé excentrikusan fekszenek úgy, ihogy az 'erőátvitel nőve­kedtével a nyomás a (11) csapokra közpon­tosán vitetik at es a csapok hajlítási igénybevétele mindig kedvezőbb lesz. A rugók legnagyobb kihajlása a jelen esetben, melyben gyalugépről van szó, az egyik irányban :a beállítható (13) ütközők által határoltatik, minek folytán a megen­gedhető legnagyobb hajtóerő túllépésénél a rugók túlságos megterhelése megakadá­lyoztatik. Ide-oda menő mozgással biró szerszámgépeknél ezek a túlterhelések ren­desen csak a munkalöketnek megfelelő mozgási irányban várhatók. Semmi nehéz­séget sem okoz azonban ezen lökethatáro­lásokat hengerművek és szállító berendezé­sek számára mindkét irányban kiképezni úgy, hogy a hajtómű ezen berendezéseknél is jól használható. A sugárirányban eltolható (11) csapok sugárirányban elrendezett állítócsavarok se­gélyével a lemezrúgiópárokhoz képest pon­tosan beállíthatók. Ezáltal közönséges ru­galmas hajtóműveknél az egyes rúgópárok rugóinak azonos feszültség adható, továbbá teljesen lökésmentes erő,bekapcsolás érhető el. Az utóbbi cél elérésére az egyes (11)

Next

/
Thumbnails
Contents