45017. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a homoknak csőöntő mintákba való csömöszölésére

Megjelent 19(;9. évi május iio lO-én* MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 45017. szám. Xil/ü. OSZTÁLY­Berendezés a homoknak csőöntő mintákba való csömöszölésére. HEMSCHEIDT JOHANN HERMANN MÉRNÖK RUHB/M MÜLHEIMBEN. A bejelentés napja 1908 augusztus hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly csömöszölő berendezés, mely a kézzel való csömöszö­léshez hasonlóan egymástól független és kényszermenetűleg mozgatott verőkkel dol­gozik. Ez utóbbiak még a csőtengely körül lengő vagy teljesen körülfogó mozgást is végeznek és munkájuk a kézi munkát pon­tosság és finomság tekintetében majdnem eléri, gyorsaság tekintetében pedig jóval fölülmúlja. Az egymástól függetlenül működő verő­ket szorító pofák tartják helyükön és a ta- 1 lálmány egyik újdonsága abban áll, hogy a szoritó pofák egy közös gulaalakú nyomó­test segélyével, együttes működés céljából, egyszerre meghúzhatok és egy himba se­gélyével föl és alá mozgathatók, mimellett a szoritó pofák a csőtengely körül lengő vagy forgó mozgást is végeznek. A verők 1 tehát együttesen mozognak magassági irány­ban és egyszerre jönnek működésbe, azon­ban minden lökés alkalmával a minta illető helyének körülményei szerint engedhetnek és a szorító pofákban a becsömöszölt ho­mok sűrűségének és magasságának meg- , felelően tolódhatnak el. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon van föltüntetve, melyeken az 1. és 3. ábra csömöszölő berendezésnek két függélyes metszetét, a 2. és 4. ábra két, némileg eltérő kivitel fölülnézetét, az 5., 6., 7. és 8. ábra pedig egyes részle­tek hossz-, és keresztmetszetét mutatja. Az előállítandó minta átmérőjének meg­megfelelő körben elrendezett (a) verők egy (b) tokon vannak átvezetve és ezen tokban a (c) és (d) pofák segélyével rögzíttetnek, melyek fémből vagy vulkanizált rostanyag­ból álló kicserélhető (cl) és (dl) betétekkel láthatók el (6. ábra). A külső (c) pofák mindnyájan párhuza­mos és függélyes oldallapokkal birnak, míg a [belső (d) pofák ékalakúak és rézsútos belső lapjaikkal egy (e) rúgó által lefelé szorított gulaalakú (f) tuskóhoz nyomódnak, mely a (c, d) pofákat az (a) verőkkel szi­lárd kapcsolatba hozza úgy, hogy a ve-I rők a (b) tokkal együtt kénytelenek föl s alá mozogni. A szoritó pofák a (b) tokban elforgathatok, azonban tengelyirányban nem tolhatók el, minek következtében a verők kényszermenetűen vezettetnek a homok fölé. A (b) tok függélyes (bl) bordákkal van el­látva, melyek az (x) vezetékek hornyaival kapcsolódnak. Azonkívül a (b) tokon még (b2) csapok vannak elrendezve, melyekre a villaalakú (k) himba végeihez kapcsolt (1) vonórudak vannak ágyazva. A (b) tok föl s alá mozgására valamely

Next

/
Thumbnails
Contents