45017. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a homoknak csőöntő mintákba való csömöszölésére

ismeretes szerkezet, pl. egy (g) elektromo­tor szolgál, mely a (h) forgattyútengely és (íj csatlórúd útján a (k) himbát lengő moz­gásba hozza. Ez utóbbi, mint a fúrószerkeze­teknél szokásos, a lökések rugalmassá tétele céljából rugalmasan van ágyazva, amennyi­ben (m) forgástengelyét egy (n) rúgó hordja, minek következtében a berendezés műkö­dése alkalmával nem lépnek föl rázkodá­sok és a verők nincsenek az eltörés veszé­lyének kitéve. A verők lesülyedésének vége felé az (fl) rúd egy (o) rúgót feszít meg, mely a helyt­álló (y) hídon nyugszik és az (e) rugónak ellene működik úgy, hogy ez utóbbi hatá­sát és a szorító pofák által kifejtett nyo­mást oly' módon szabályozza, hogy a pofák a verőknek a legmélyebb helyzethez való közeledésekor többé-kevésbbé meglazulja­nak, a verők visszatérésekor pedig ismét azonnal megfeszüljenek. Az (o) rúgót különösen kisebb csövek mintáinak csömöszölésénél célszerű alkal­mazni, hogy a munka minél finomabb le­gyen, míg a nagy cső mintáknál erős üté­sekre van szükség és ennek folytán az (o) rúgó elhagyható. A fönti berendezés folytán minden verő a többitől függetlenül működhet és az ál­tala talált homokréteg magassága szerint emelődhet meg. Az (e) és -(o) rugók pon­tosan beállíthatók. Ha a verőket egy minta elkészítése után a következő formaszekrénybe akarjuk le­bocsátani, akkor az (f) gúlát a (p) kar se­gélyével kissé megemeljük, mire a szorító pofák meglazulnak s a verők maguktól a formaszekrény fenekéig sülyednek. Hogy a mintának az egyes verők közé eső részei szintén megmunkáltafesanak, a verők, illetve a szorító pofák a függélyes középtengely körül ide-oda lengő vagj* lé­pésen kint tovább haladó vagy pedig egyen­letes forgó mozgást ib végeznek. Az először említett mozgást úgy létesít- ^ jiik, hogy a 2. ábra szerint az (r) forgattyú által ide-oda mozgatott (q) vonórúdon két (s) kiugrást rendezünk el, melyek között a szorito pofák valamelyikén áthaladó (t) pálca fekszik, minek következtében a (b) rúd a pofákat a verők föl s alá járása alkalmá­val körívben ide-oda lengeti. A második esetben a 4. ábra szerint a (ql) rúdon egy lefektethető (sl) orr van el­rendezve, mely a rúd előrehaladása alkal­mával a pofákat a rajtuk áthaladó (t2) pál­cák valamelyikénél fogva magával viszi, a ród visszatérésekor pedig a következő pálca alatt lefekszik és rúgóhatás folytán ismét ezen pálca mögé csappan. A harmadik esetben az 1. ábra szerint a veréknek körben való egyenletes forgatá­sára az (u) csavarkerékmú és a (w) tárcsa körül fektetett (v) szíj szolgál. Ezen szer­kezet helyett természetesen bármely más szerkezet, pl. kúpkerékmú is alkalmazható. A verőknek két-két verő közötti távol­ságra való lengetése kis csövek esetében a legmegfelelőbb munkamód, mely a kézi­munkát híven utánozza, míg nagy csövek­nél a szíj vagy kerékáttétel segélyével lé­tesített egyenletes körmozgást vagy pedig a szakaszosan történő forgását célszerűbb alkalmazni. Mivel a toknak a (bl) bordák segélyével való vezetése a nagyobb öntődékben bekö­vetkező kopás miatt nem felel meg kellően a célnak, ily esetekben a 7. és 8, ábrán föltüntetett körkeresztmetszetű (b6, b7) rudak segélyével való vezetést alkalmazhatjuk. Hogy a verők a tokban el ne fordulja­nak, célszerűbb azokat a rajzon föltüntetett körkeresztmetszet helyett ovális kereszt­metszettel készíteni és a súly csökkentése végett a tömör rudak helyett ovális kereszt­metszetű üres csöveket alkalmazni, melyek a homokban is kisebb ellenállással talál­koznak, midőn harántirányban mozognak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés a homoknak egymástól füg­getlenül mozgatható és szorító pofákkal rögzíthető verők segélyével csőöntő min­tákba való csömöszölésére, jellemezve azáltal, hogy a mozgékony (c, d) szorító pofákat egy rúgóhatás alatt álló gúla­alakú, közös (f) tuskó nyomja a verők-

Next

/
Thumbnails
Contents