44882. lajstromszámú szabadalom • Ágyakhoz való sodronybetét

Megjelent 15)09. évi április hó íiO-án. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44882. szám. X Vl/f. OSZTÁ LY. Ágyakhoz való sodronybetét. PROHÁSZKA JÁNOS FÉMBÚTORGYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 junius hó 26-ika. Jelen találmány fémágyaknál alkalma­zandó sodronybetéteken [eszközölt javítá­sokra vonatkozik és célja az ily ágybeté­tek eddig isméit előnyeinek íöntartása mel­lett azok előállítását a lehető legegysze­rűbbé és ökonomikussá tenni. A találmány egy példaképeni foganato­sítási alakja a mellékelt rajz 1. ábráján nézetrajzban látható, a 2. ábra az, 1. ábra egy részének nézete nagyobb léptékben kirajzolva, a 3., 4. és 5. ábrák egy rúgót és annak megerősítési módját tüntetik föl oldalné­zetben, illetőleg perspektivikus ábrázolás­ban, míg a 6. és 7. ábrák az oldalrészeknek az ágy fej- és lábrészein való megerősítésére szol­gáló berendezést mutatják. Mint a mellékelt rajzból látható, a talál­mánybeli ágybetét a megfelelő erősségű 1—1 szalagvasakból áll, melyek mindkét végükön egy-egy előnyösen U-alakban meg­hajtott (2) keresztvas segélyével vannak egymással alkalmas módon összekötve úgy, hogy az ágy méreteinek megfelelő keret áll elő. A (2) keresztvasakat az ágybetét hosszirányával párhuzamos, előnyösen hul­lámos (3) fémhuzalok kötik össze, míg a két szélső (4—4) huzal erősebb kereszt­metszetű fémdrótbői készül. Ezen (4—4) huzalokat keresztirányban haladó ugyan­csak hullámos drótból készült (5) fémhu­zalok kötik össze úgy, hogy drótháló áll elő. Az által, hogy a (3), ill. az (5) huza­lok hullámosítva vannak, az egész háló bi­zonyos rugalmassággal bír. Ezen rugalmas­ság azonban tetemesen fokozódik azáltal, hogy az 1—1 szalagvasakat bizonyos, távol­ságban keresztirányban haladó (6) tartó­vasakkal 'kötjük össze, mely utóbbiakban ismert tölcséralakú (7) spirálrugók egyik végét az alábbiakban ismertetett módon megerősítjük, míg azok másik végét (8) kötődrótok segélyével a (3), ill. (5) huza­lokhoz erősítjük. A megerősítés azonban akként is eszkö­zölhető, hogy a tölcséralakú (7) spirálru­gók fölső részét (egyszerűen az egymást keresztező (3 és 5) hullámdrótok közé tol­juk, mely drótok feszességük és hullámos voltuknál fogva a (7) spirálrugókat hely­zetükben kellően biztosítják. A (7) spirálrugóknak a (6) tartó vasak­ban való megerősítése jelen találmány sze­rint oly módon történik, hogy a tartóva­sakban megfelelő átmérőjű (9) furatokat létesítünk, melyekbe , a (7) spirálrugók kissé megvékonyított végeit bevezetjük

Next

/
Thumbnails
Contents