44882. lajstromszámú szabadalom • Ágyakhoz való sodronybetét

•úgy, hogy ezek a furatokban kellően fogva tartatnak. Ezen megerősítési móddal azt az előnyt biztosítjuk, hogy a rugók szük­ség esetén rendkívül könnyen és egysze­rűen kicserélhetők, ill. újak hasonló mór don megerősíthetők. A 4. ábrán látható foganatosítási alak szerint a tölcséralakú (7) spirálrúk a (6) tartóvasakat helyettesítő vékony (10) fém­szalagokban erősíttetnek meg oly módon, hogy a (7) spirálrugók alsó (11) végét de­rékszögben fölfelé hajlítjuk és (10) fém­szalagban létesített ,(12) lyukba vezetjük be, mikor is a (7) spirálrúgó legalsó me­nete [(13) helyen] a (10) fémszalagon fek­szik föl. Ugyancsak egy könnyen oldható megerő­sítési módot tüntet föl az 5. ábrabeli szer­kezeti megoldás. Eszerint a (6) tartóvasa­kat az egymást keresztező (14 és 15) fém­szalagok helyettesítik. Itt már most a (7) spirálrugók alsó végeinek megerősítése oly módon történik, hogy minden keresztezés­nél az alul haladó (14) fémszalag a má­sik (15) fémszalag mindkét széle mentén egy-egy fölfelé irányuló (16, 17) hullámot alkot úgy, hogy a (7) spirálrúgó ezen hul­lámok alá csavarolható be, mimellett a má­sik (15) fémszalagra támaszkodik. Ezáltal nem csupán a (7) spirálrugókat rögzítjük, hanem a két (14 és 15) fémszalagnak egy­mástól való eltávolodását is megakadályoz­zuk. A kellő számban alkalmazott (7) spirál­rúgó (a jelen szerkezeti példánál harminc) a (3, 5) huzalokból előállított hálónak oly rugalmasságot és mozgékonyságot nyújta­nak, hogy kellemes fekvést biztosító ágy­betét áll elő. Világos, hogy az (1) szalagvasak végén közvetlenül a 40419. számú szabadalmam­ban ismertetett, azi ágybetétnek a fej- és lábrészeken .közvetlenül való megerősítés sére szolgáló (fejlemezsk is megerősíthe­tek. mikor is az ágy oldalfalai teljesen el­maradnak. A 7. ábrán föltüntetett (18) fejlemezek tartására azonfölül az ágylábakba becsa­varolandó könyökalakú fejjel ellátott csa­varok helyett félgömbölyű fejjel biró (19) csavarokat is alkalmazhatunk, minek Sl-Zt SlZ előnye, hogy a (18) fejlemezek meglazu­lása esetén a (19) csavarok egyszerű be­csavarás által kellően meghúzhatok. Természetes, hogy a föntiekben ismerte­tett szalagvasakból álló ágybetétkeret he­lyett fából készült keretet is alkalmazha­tunk, mely esetben a hullámosított hosszr és keresztirányú huzalokat oly módor - • sítjük meg ezen fakereten, hogy vége'* » kampőalakra meghajlítjuk és a fába , - -verjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Agyakhoz való sodronybetét, jellemezve azáltal, hogy a kellő mértékkel biró és előnyösen U-alakban méghajlított (2) ke­resztvasakkal összekötött (1) szalagva­sakból álló kereten hosszr és kereszt­irányban haladó, hullámos fémhuzalok­ból álló drótháló van kifeszítve, melyet az (1) szalagvasakhoz erősített (6) ke­reszttartókban rögzített, tölcséralakú (7) spirálrugók támasztanak alá. 2. Az 1. pontban védett ágybetét drótháló­ját alátámasztó spirálrugók megerősí­tése, jellemezve azáltal, hogy az ágy­keretet összekötő (6) kereszttartókban furatok vannak kiképezve, melyekbe a (7) spirálrugók megvékonyított végei be­vezettetnek, azon célból, hogy puszta el­forgatás segélyével a spirálrugók köny­nyen oldható módon rögzíttessenek, 3. Az 1. pontban védett ágybetét dróthá­lóját alátámasztó spirálrugók megerősí­tése, jellemezve azáltal, íhogy az (1) ágykereten megerősített (10) fémszala­gok lyukaiba a (7) spirálrugók derék­szögben fölfelé hajlított (11) végei v zettetnek be, míg ezen spirálrugók föla^" része vagy ia dróthálót alkotó, (3, /»>' hullámos huzalok közé helyeztetik, pedig (8) kötődrótok segélyével a hálóhoz köttetik. / f 7 / 4. Az 1. pontban igényelt ágybetéy hálóját alátámasztó spirálrugók jw^ÉjÍA*­sítése, jellemezve azáltal, hogy Al) ágykereten jneg&rősített, ' ke­resztező (14, 15) fémszalagok egyike a

Next

/
Thumbnails
Contents