44881. lajstromszámú szabadalom • Sebességcsökkentő közlőmű

vieyjelent 1909. évi április lió 21-én. MAGY. gl*. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44881. szám V/e/l. OSZTÁLY. Sebességcsökkentő közlőmű. MELVILLE GEORGE WALLACE ÉS MACALPINE JOHN HENRY MAGÁNMÉRNÖKÖK ÉS HAJÓÉPÍTŐK PHILADELPHIÁBAN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 26-ika. Jelen találmány oly sebességcsökkentő közlőműre vonatkozik, mely turbinák és más nagy sebességű motoroknál jön alkal­mazásba és melyben a különböző fogas­kerék csoportok fogainál föllépő nyomás elosztására illetve szabályozására önmű­ködő eszközök vannak alkalmazva. E célból a turbina vagy más nagysebes­ségű motor által létrehozott erőt hajtó fo­gaskerékpár segélyével egy lassabban forgó tengelyre visszük át, mely fogaske­rékpár egy lengő keretre van ágyazva. A lengő keret a hajtószerkezet alaplemezére van oly módon szerelve, hogy különböző helyzeteket foglalhat el, úgy a vízszintes, mint a függélyes síkban azért, hogy a ke­rekek tengelyének helyzetét, a közlőmű tengelyhez képest, változtathassa. A kere­keket hordó tengely belül üreges és csak egyik végén van egy hajlítható tengellyel összekapcsolva, mely az üregen keresztül halad és másik végén a turbinához vagy motorhoz egy rugalmas tengelykötés segé­lyével van kapcsolva. A hajtókerekekkel kapcsolatos fogaske­rekek egy közös erőátviteli tengelyre van­nak szerelve, mely az egész készülék alap­lemezén van ágyazva. A hajtókereket hordó alkatrész tengelye és a hajtott fogaskerekeket hordó alkatrész tengely rendesen ugyanazon vízszintes síkban fekszenek és a kis kere­kek az alaplemezbe oly módon vannak ágyazva, hogy mint az egységes egész mozgatható a hajtott kerekek felé, miáltal a hordóalkatrészek távolsága változik anél­kül, hogy azoknak párhuzamossága meg­szűnnék. A sebességcsökkentő közlőműnek főalkat­része tehát a lengő keret. A rajzokon föl­tüntetett berendezésnél a keretnek szabad mozgását azáltal érjük el, hogy azt két egyenes vonalú (I) tartóra szereljük, melyek a keret két végén központosán vannak el­rendezve és melyek a forgatható hordré­szek tengelyén át harántirányban haladnak. Ezen elrendezés következtében a lengő keret és következésképen a hajtókereket hordó alkatrészek a függélyes síkban egy csekély szögelmozdulást végezhetnek, mely szögelmozdulás az (I) tartók lapjainak cse­kély hajlékonysága teszi lehetővé. A hajtó­kerekek továbbá a vízszintes síkban ia vé­gezhetnek csekély szögelmozdulást az (I) • tartók csekély hajlékonysága következ­tében. Az utóbbi mozgathatóság határolására ha

Next

/
Thumbnails
Contents