44881. lajstromszámú szabadalom • Sebességcsökkentő közlőmű

szükséges állítórudak alkalmazhatók. Az állítórudak alkalmazásának okait későbben írjuk le. A hajtókerekeket hordó alkatrész úgy van elrendezve, hogy a csapágyakon át bizonyos hosszirányú mozgást végezhet. Szemügyre véve a szerkezetet, és úgy tekintve egy pillanatra, hogy a lengő keret és hajtókerekek nyugvó helyzetben van­nak. De a hajlítható tengely, mely a hajtó­kerekeket hordó üreges alkatrészben van elhelyezve, az erőgép tengelyével nincs kapcsolva és hogy az állítórúdak, melyek­ről föntebb volt szó és a közlőműkerekek, melyek a hajtókerekekkel kapcsolódnak nin­csenek helyükön, akkor a hajtókereket hordó alkatzész vagy a tengely a következő moz­gásokat végezheti, elhanyagolva amellett a mozgásoknak a súrlódásból eredő korláto­zását és a keretet hordó (I) tartók rugalmas ellenállását. 1. Tengelye körüli forgás. 2. A tengely hosszirányában való el­mozdulás. 3. Függélyes síkban való elforgás az I tartók övlemezeinek behajlása által. 4. Vízszintes síkban való elforgás az I tartók övlemezeinek elcsavarodása által. Az egyedüli korlátozás, melynek a hajtó­kerekeket hordó alkatrészek alá vannak vetve, a függélyes síkban önmagukhoz párhuzamos mozgás és a vízszintes síkban történő hasonló mozgás. A lengő keretnek különböző mozgási képességei oly célból vannak létesítve, hogy a hajtókerekek ön­működően álljanak be a közlőmű kerekek­hez képest, melyekkel ezek kapcsolódnak, oly módon, hogy mindegyik hajtókerék fo­gainál föllépő nyomás kiegyenlítődjék. A csatolt rajzokban: az 1. ábra alaprajza a találmány tárgyát képező sebesség csökkentő közlőműnek. A szerkezetnek egy része el van távolítva és egy része el van törve az ábrázolás érthe­tősége kedvéért; a 2. ábra a találmányunkban elrendezett lengő keretnek oldalnézete és az alaple­meznek az 1. ábra C—D vonala szerint metszete; a 3. ábra a lengő keretnek és a hajtófogas­kerekeknek az 1. ábra C—D vonala szerint metszete; a 4. ábra az 1. ábra J—J vonala szerinti metszet; az 5. ábra a lengő keretnek fölülnézete ; a ti. ábra az 1. ábra E—F vonala szerinti metszet; a 7. ábra a 6. ábra egy részletének nagyí­tott nézete; 8. ábra a 3. ábra A—B vonala szerinti metszete ; a 9. ábra a 3. ábra K—L vonala szerinti metszete; a 10. ábra a 3. ábra E—F vonala szerinti metszete; a 11. ábra a 3. ábrában metszetben mu­tatott szerkezet egy részletének nagyított nézete, a 12. ábra részben metszet részben nézet, mely az állítórúdnak elrendezését és sza­bályozási módját mutatja; a 13. ábra a 12. ábrának egy külső nézete oldalról tekintve; a 14. ábra a 12. ábrának megfelelő részlet metszete ; a 15. ábra a hajlékony tengelykötésnek — mely szintén a jelen találmány egy részét képezi — egy részleges függélyes met­szete ; a 16. ábra a tengelykötésnek egy külső nézete ; a 17. ábra ennek alaprajza; a 18. ábra a közlőműkerék fogaira ható erők működési módjának diagrammja. A sebességcsökkentő közlőmű egy pár (20) fogaskerékből áll, melyek a (21) hü­velylyel egy darabból készülnek (3. ábra), vagy arra rá is szerelhetők. A (21) hüvely (22) csapágyakban van ágyazva, melyeket a (23) lengő keret hord. A lengő keret két egyenes (24 I) tartóra van szerelve (1., 2., 6. és 8 ábra), melyek a (21) hüvely két vége között a középen van­nak elrendezve és keresztezik annak ten­gelyét. A (24 I) tartók a sebességcsökkentő közlőmű (25) alap lemezére (26) csavaror­sók segélyével vannak szerelve (7. ábra), mely csavarorsók az alaplemeznek és az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents