44792. lajstromszámú szabadalom • Átalakítható vasúti teherkocsi

Megjelent 1909. évi április hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44792. szám. V/b. OSZTÁLY­Átalakítható vasúti teherkocsi. FRIMEL JÁNOS SZÉKESFŐVÁROSI TANÍTÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 julius hó 13-ika. A jelen találmány tárgya oly vasúti teher­kocsi, mely bárhol és bármikor néhány pil­lanat alatt födött teherkocsiból személy-, (le­génység, munkások) élő állatok vagy Öm­lesztett gabona stb. szállítására alkalmas kocsivá alakítható. A vasúti üzemben ugyan már általáno­san szokásos bizonyos célra alkalmas vas­úti kocsiKnak más célokra való átalakítása, de az átalakításnak eszközei, az úgyneve­zett szerelvények eddigelé külön raktárak­ban őriztettek, minek következtében a teher­kocsiknak átalakítása célszerűen csakis ezen raktárak közvetlen közelében, illetőleg ott történhetett, ahová a szilkséges szerelvé­nyek a raktárból előzetesen szállíttattak. Minthogy ezen szerelvények szállítása azon­ban költséges és hosszadalmas, szerelvény­raktárakat a vasutak pedig csak bizonyos forgalmas állomásokon, illetőleg vasúti góc­pontokon tartanak fönn, igen gyakran meg­esett, hogy egy szerelvényraktárral nem rendelkező állomás kénytelen volt bizonyos célra alkalmas, illetőleg azzá tett vasúti kocsikat üresen visszaszállítani, dacára an­nak, hogy ezen visszaküldő állomásnak más Bpeciális célra átalakított kocsira lett volna szüksége, amikor is megtörtént az, hogy a kérdéses állomásnak a központból ezen célra átalakított kocsit kellett kérnie úgy, hogy ezen kocsi az egyik útat üresen tette meg. A jelen találmány ezen említett és a vasúti üzemet tetemesen megdrágító hát­rányt azáltal küszöböli ki, hogy a teher­kocsi a szerelvényeket állandóan magával viszi úgy, hogy ezen állandóan magával vitt szerelvények segélyével a közönséges födött teherkocsi bárhol és bármikor a be­vezetésben említett célokra átalakítható. Ezen szerelvények emellett akként vannak méretezve, hogy a kocsinak holtsúlyát le­hetőleg csekély mértékben növelik, más­részt pedig akként vannak a kocsi falához erősítve, hogy kevés helyet foglalnak el úgy, hogy a darab- és tömegárú szállítá­sánál gátlólag nem hatnak. A mellékelt rajzok a találmány tárgyá­nak egy példaképeni foganatosítási alak­ját tüntetik föl. Az 1. ábra egy, a találmány szerinti födött vasúti teherkocsi egy részének függélyes hosszmetszete; a 2. ábra harántmetszete; a 3. ábra az ömlesztett állapotú gabona­szállítás céljaira átalakított kocsinak füg­gélyes hosszmetszete; a 4. és 5. ábrák a lószállítás céljaira át-

Next

/
Thumbnails
Contents