44621. lajstromszámú szabadalom • Utánállítható béllel és szabadon fekvő bélvéggel bíró petróleum kéklángzó

Megjelent 1909. évi március lió 17-én, MAGY. KIR. SZABADALMI WEB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44621. szám. U/d. OSZTÁLY. Utánállítható béllel és szabadon fekvő bélvéggel biró petroleum-kéklángzó. GELDER & SCHREIBER CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 december hó 3-ika. Petroleum-kéklángzóknál igen fontos kő- | rülmény, hogy a lámpabél az égés közben | meghatározott mértékkel a bél vezetéken j túlérjen, mert enélkül szagtalan és nem kormozó tiszta láng nem nyerhető. A he­lyes bélállás azonban a bélcsavar segélyé­vel nehezen érhető el, mert a stacioner-ál­lapot a lámpa meggyújtása után nem lép föl azonnal, minek folytán a bél rendesen már elejétől fogva túlságos magasra csa­vartatik föl. Minthogy ezen körülmények kÜiliöniösön petr!ol!eu£ngáziz;zjó.féinyinél igein fon|­tosiak, már ajánlottak oly berendezéseket, melyek a bél beállítását a kese lő egyéntől függetlenül úgyszólván mechanikai úton eszközlik oly módon, hogy a bél hajtószer­kezetén jelek vannak alkalmazva, melyek j a bélnek a tisztításnál és az égésnél föl­veendő helyzetének felelnek meg. Jelen találmány tárgya szintén egy ilyen berendezés, mely azáltal tűnik ki, hogy a bélvezeték fölső része a bél mozgásától függetlenül két (időlegesen) szilárd hely­zet között függőlegesen tolható el; az el­tolás mértéke, megfelel annak, hogy a bél a stacioner állapotban a vezetékből meny­nyire nyul ki. Ha az eltolható vezetékrész fölső helyzetében a bél a vezetékkel egy j síkba állíttatott be" és tisztítás által kisá- 1 míttatott, a vezetékrészt lesüly észtjük, ami által a bél abból a helyes mértékben lép ki. Az égési helyzet előállításánál a bélnek a leégés folytán egyszer és mindenkorra nem határolható fölfelé mozgatását a moz­gatható vezetékrésznek egyszsr és min- • denkorra határolható lesülyesztése által pótoljuk. A bélhez kép est (elmozgatható bél­vezeték, mely egy külső és belső bélhü­velyből áll, magában véve ismeretes és is­meretes módon a láng eloltására is fölhasz­nálható. Ezen célbjól csak a vezetékrészt az eddig fölvett legmagasabb helyzet fölé egy harmadik helyzetbe kell mozgatni és az ad­dig fölvett legmagasabb helyzetet rúgós kilincs vagy hasonló alkatrész által kell biztosítani. A leírt berendezéssel ellátott petroleum­kéklángzót az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán az alsó részt oldalnézetben, 3. és 4. ábrán az 1. ábra 3—3 és 4—4 vonalai szerint vett keresztmetszetben tün­tettük föl. Az (a) lámpabél ismeretes módon a (b) bélszán útján a (c) rúd és (d) fogasrúd segélyével mozgatható azáltal, ftogy a (d) fogasrúdba a (g) fogantyúval ellátott (f) hajtó tengelyen elrendezett (e) fogaskerék

Next

/
Thumbnails
Contents