44475. lajstromszámú szabadalom • Önműködő lőfegyver

Megjelent 1909. évi február hó 27-én. MAGY. ^fe KIR. SZABADALMI jHn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 44475. szára. XIX/a. OSZTÁLY. Önműködő lőfegyver. SCHWOISER HANS MAGÁNHIVATALNOK WIENBEN. A bejelentés napja 1908 április hó 21-ike. Jelen találmány az önműködő lőfegyverek j azon fajtájára vonatkozik, melyek a hátra- i lökés által töltetnek meg és mint ilyenek ' egy kis darabon hátracsúszó és forgó cső­vel, valamint kétoldalú szemöles elretesze­léssel bíró hengeres zárolóval vannak ellátva. A találmány lényegében abban áll, hogy a cső a töltő helyzetben egy önműködően mű­ködő rész segélyével abban a helyzetben tartatik fogva, melyben a csőnek, egyenesen vezetett zárolóval való elreteszelése bevezet­tetik, illetve a kireteszelés megtörténte után a kapcsolt részek szétválaszthatok. Ezt azáltal érjük el, hogy egy állítócsap egy rúgó segélyével egy a cső külső olda­lán alkalmazott kivágással kapcsolatba hoz­ható és az elreteszelendő cső szabaddá té­tele céljából a zároló által kiakasztatik. A találmány értelmében továbbá egy ol­dalt elhelyezett elcsattantó szerkezet elren­dezését és ezáltal a lőfegyver kis térre szo­rított kivitelét az teszi lehetővé, hogy a zároló fogantyú toldatában egy közdarab van ferdén ágyazva, mely az ütődarab ütését a gyújtószögre átviszi. Hogy az elsütés biztos legyen, a lőfegy­ver elcsattantó szerkezete egy billentyűben csúszó elcsattantó csappal bír, melyet egy rúgó a rúdemeltyúhöz szorít, miáltal a bil­lentyű részére két nyomópontot kapunk. Végül a lobbantyú megereszkedését a zároló nyitott helyzetében az teszi lehetet­lenné, hogy a nyitott zároló az elcsattantó csap működtetését megakadályozza. A mellékelt rajzon kiviteli példa gyanánt egy a találmány értelmében szerkesztett kézi lőfegyver van föltüntetve, az 1. ábra a fegyvert elreteszelt zárolóval és az ez elé ágyazott lobbantyúval részben metszett oldalnézetben mutatja, a 2. ábra a fegyvert kireteszelt zárolóval ennek legszélső hátsó helyzetében, lob­bantyú nélkül, részben metszett oldalnézet­ben tünteti föl, a 3—5. ábrák az elcsattantó szerkezet há­rom munkahelyzetét mutatják, a 6. ábra a zárolónak nagyobb léptékben rajzolt vízszintes metszette. Az (1) hüvelyben mozgatható (2) csövet a körülötte elrendezett (3) csőrúgó előre nyomja, mely rúgó egyrészt az (1) hüvelyre, másrészt a cső (4) peremére támaszkodik. A csőnek a töltényűrön túlnyúló hátsó vége a csőnek az (5) tokban való vezetésére és a (6) zároló fejének fölvételére szolgál, azon célból, hogy a zároló feje a csővel' elrete­szelhető legyen. E célra a cső hátsó vége vezetőhenger gyanánt van kiképezve, mely­nek kerülete csavarvonalszerüen meggörbí­tett (7) lécekkel van ellátva, melyek az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents