44425. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1909. évi február hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44425. szám. XX/f. OSZTÁLY. Rugalmas kerék. DE LIPKOWSKI JOSEPH MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1908 május hó 18-ika. A találmány tárgya rugalmas kerék, mely lényegileg két koncentrikus kerékből áll. Ezek közül az egyik a tengelyre van sze­relve, míg a másik ezzel koncentrikus és az első kerékkel.lengő lemez-vagy tekercs­rugók segélyével van összekötve. A rugók révén a belső kerék állandóan a külső kerék koszorújának belső oldalára ugyanazon síkban van fölfüggesztve. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra az ily módon S-alakú acéllemezrugók segélyével szerkesztett kerék metszete. A 2. ábra egy lemezrúgó távlati nézete, a 3. ábra a kerék egy részének metszete az 1. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. ábra az 1. ábrában föltüntetett kerék módosított foganatosítási alakja, melynél acéllemez-rugók helyett tekercsrugók vannak alkalmazva, az 5. és 6. ábrák ezen kerék metszetei a 4. ábra 5—5, illetve 6 — 6 vonala szerint; a 6. ábra azon vezetéket szemlélteti, melyet bizonyos esetekben a külső keréknek a belső kerék síkjában való megtartására al­kalmazunk, a 7. és 8. ábra, nézetben, illetőleg metszet­ben a kerék olyan foganatosítási alakját szemlélteti, melyet igen súlyos járművek kerekei számára használunk és amelynél a rugók két sorban vannak elrendezve; végül a 9. ábra olyan foganatosítási alakot mutat metszetben, amelynél a három sor rúgó van elrendezve. Az 1-3. ábrákban föltüntetett keréknél a belső (A) koszorú, mely a tulajdonképeni kerékhez esetleg a fából való kerékkoszorú­hoz elmozdíthatlanul van erősítve. (B) a külső koszorú, mely az (A) koszorúval kon­centrikus és (F) futólappal van fölszerelve. Az (A és B) koszorúkat rúgók kötik egy­mással össze, amelyek ezen foganatosítási alaknál S-alakú aczéllemezből állanak (2. ábra) és szélességük • megfelel az (A és B) koszorúkon alkalmazott fémpofák szabad közének (3. ábra). Ezek a rugók a külső (B) koszorú számára egyidejűleg támaszok és vezetékek gyanánt szolgálnak és azt állandóan a belső (A) koszorú síkjában tartják. Az ismertetett berendezés azon előnnyel jár, hogy kevés helyet igényel, a közönsé­ges légabroncsokat a kerék átmérőjének növelése nélkül helyettesítheti és módosítás nélkül fakerekeknél is használható. A ru­gók csekély hossza és ily módon korlátolt hajlékonysága folytán a kerék gördülése nem nagyon nyugodt.

Next

/
Thumbnails
Contents