44218. lajstromszámú szabadalom • Lekarimázógép bádogdobozzárak előállítására

>»eyjeleiit 11) 09. évi janttár hó 39-éit. MAGY. ^ KIÍR. SZABADALMI W&B.' HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 44218. szám. X V 1/1>. OSZTÁLY­Lekarimázógép bádogdobozzárak előállítására. WATTNE FREDRIK CONSUL STAVANGERBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 13-ika A találmány tárgya bádogdobozok elzá­rása, valamint eren zár előállítására szol­gáló lekarimázógép. Ezen gépnél a kari­mázó szerszám a doboz kerületének meg­felelő kerületű tárcsákkal vezéreltetik. A találmány egyrészt oly berendezésből áll, melynek segélyével a karimázandó dobo­zok teljesen önműködőlég leállíttatnak és rögzíttetnek, a kész lekarimázott dobozok pedig önműködőlég kiengedtetnek, más­részt pedig a gépezet részeinek külön­böző elrendezéseiben és csoportosításában, különösen a vezérlőtárcsák és vezérlőhen­gerek elrendezésében, végül a karimázóke­réktartó sajátos foganatosítási alakjában rejlik, mely utóbbi a tartó könnyű beállí­tását teszi lehetővé. A találmány végül a karimázókerekek szerkezetére is vonatko­zik, melyek segélyével a karimát úgy ala­kíthatjuk, hogy az tökéletesén tömítsen. A csatolt rajzokon a találmány fogana­tosítási alakja van föltüntetvé, még pe­dig 1. ábrán oldalnézetben, 2. ábrán elölnézetben, 3. ábrán pedig alaprajzban. 4. ábra a gép fölső részének a vezérlő­berendezést föltüntető nagyobb léptékű függélyes metszete, i 5. ábra a gép ugyanazon része a 4. ábra i szerinti baloldali nézetben, [ 6. ábra egy részletelrendezés, j 7. ábra pedig nagyított mértékben imi­; tatja a géppel kapcsolatban különösen célszerűen használható karimázókerekek szerkezetét. A gép (1) állványában a (2) vezetékben föl- és letolható (3) rúd van elrendezve, melynek fölső végén lévő (4) feje karihiá­zás közben a megmunkálandó dobozt hordja. A (3) rúdra alul megerősített (5) gyűrű a (6) kampóval van ellátva, mely a (3) rú­don lazán ülő (8) kapcsolóhüvely (7) orra fölé nyúlik. A (8) kapcsolóhüvelyre a (9) rúd van erősítve úgy, hogy a jelen elren­dezés mellett a (9, 10) csuklórudak meg­felelő mozgatásakor a (3) rúd föl- vagy le fog mozogni. A találmány szerinti elrendezés négy fő­része, ú. m. a lekarimázókészülék a be­állítókészülék, a rögzítőkészülék, é3 a ki­engedőszerkezet megfelelő közlőművek köz­vetítése mellett egy közös tengelyrőlmű­kÖdtetnek. Az állvány fölső részébe a (3) rúddal tengelyirányosan a (15) tok (4. ábra) van csavarva, mely a (16) szíjdob tengelyéül ! szolgál. Ezen szíj dob szilárd (17) szelencéi

Next

/
Thumbnails
Contents