44022. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fának porlasztható impregnáló anyagokkal való impregnálására

Megjelent 1909. évi január hó 13-én. MAGY. K.IR SZABADALMI vBff HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 44022. szám. VIII/C. OSZTÁLY. Eljárás iának porlasztható impregnáló anyagokkal való impregnálására. BERLIN ANHALTISCHE MASCHINENBAU ACTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1908 március hó 6-ika. Elsőbbsége 1906 január 15-ével kezdődik. A jelen találmány tárgya eljárás, mely­nek segélyével a fának folyékony impreg­náló anyagokkal való impregnálását lehe­tőleg egyszerűsítjük és olcsóvá tesszük. Már eddigelé is történtek javaslatok, hogy az impregnálandó fa zárt tartályban kátrány olaj tartalmú gázok hatásának té­tessék ki, mely gázok szükség esetén ©1-gőzölögtetett kátrányolajjal vagy hasonló anyaggal telíttettek. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rás szerint azonban az impregnáló anya­got nem gőzalakban használjuk föl, hanem az impregnáló tartály belsejében elporlaszt­juk, azaz finom köd alakjára hozzuk, mely az impregnáló tartályban lévő levegővel vagy azimpregnálásra szolgáló gázzal jól ke­veredik, amikor is az ekként nyert keve­réket sajtoljuk, ül. szívatjuk be ^az im­pregnálandó fába. Ezt a keveréket, vala­mint az abból lecsapódó folyós impregnáló anyagot szivattyúk segélyével külön-külön keringésben tartjuk, minek folytán az el­járás nagyon gazdaságossá válik. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak foganatosítására szolgáló berendezés vázlatosan van föltüntetve. Az (a) impregnáló tartályba ennek egyik végén a (b) szivattyú segélyével a (c) csö­vön át kátrányolajat vagy más folyós im­pregnáló anyagot vezetünk be és ezt -egy, a (c) csőnek szája fölött elrendezett és az (f) kompresszornak (e) nyomó csővezetéké­vel összeköttetésben álló (d) fúvó által íi­noman elporlasztjuk. Az ekként ködszerűen elosztott impregnáló anyag az impregnáló tartályban lévő levegővel (ill. gázzal) jól keveredik és az így nyert keveréket aa impregnálandó fába benyomatjuk vagy be­szívatjuk. A finoman elporlasztott impreg­náló anyaggal telített levegőt (ill. gázt) a tartály hátsó végén vagy ai elzárható (g) cső vezeti el vagy az (f) kompresszornak (h) szívó csővezetéke szívja föl es az (e) nyomó csővezetékből elágazó, a tartály fölső részében elrendezett : (r) fúvó veze­téknek adja át, amikor is újból fölhasznál­hatjuk. A nyomó vagy szívó légben (ill. gázban) lévő impregnáló anyagrészek- ek­ként keringve, a tartályba visszajutnak. A berendezés akként is létesíthető, hogy az (f) kompresszornak (h) szívó csővezeté­kébe az ahhoz csatolt (i) csővezeték révén valamely kőszén-, tőzeg-, fadesztilláló te­lepnek vagy valamely kazántüzelésnek égési termékeit vezetjük be, melyek a (d)

Next

/
Thumbnails
Contents