42904. lajstromszámú szabadalom • Betokozott gép

Megjelent 1908. évi szeptember hó 31-én. MAGY. jjfev KIR SZABADALMI WSS HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42904. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Betokozott gép. VON PITTLER JULIUS WILHELM MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 máreius hó 2-ika. Találmányom oly betokozott gépre vo­natkozik, melynek a tolattyúk szerelésére szolgálj testének palástfölületén, illetve egyik vagy mindkét homlokfölületén hor­nyok vannak beeszbergályozva és melynél eme hornyokba a tokon alkalmazott zánó­részek fogódzanak be, melyek a tolattyúk­kal együtt a hornyokban munkatereket lé- ( tesitenek. I Találmányom szerint ily betokozott gé- | pek tolattyúit végfölületükre ható görbe fölületek vezérlik. Ily mjódon tökéletes ve­zetés mellett tehetővé válik, hogy a to­lattyúk tartjó teste és a tok között lévő tereket is fölhasználják munkaterek gya­nánt. Ez a vezetési miód sokkal előnyÖ-sébb, mint az, ismert vezetési mód, mielynél a tolattyún a tok hornyaiban futó görgők vannak alkalmazva, minthogy a görgők 4® ezek vezető hornyai is a tolattyúk gyors mozgása következtében oly gyors kopás­nak vannak alávetve, hogy ez a vezetési miód gyakorlatilag egyáltalában nem alkat­mazható. Betokozott gépek tolattyúinak a tok görbe folületén való vezetése magában véve ismeretes, új azonban oly betokozott gé­peknél való alkalmazása, melyek munkate­reit a tolattyúk tartó testének hornyai ké­pezik. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a betokoaott gép oly fo­ganatosítási alakjának hossz- és kereszt­metszete látható, melynél a tolattyúk a tartótest tengelyirányos hornyaiban mo­zognak és a palástfölületébe beesztergár lyozott horonnyal működnek együtt. A 5. ábra a henger belső oldalának lefej­tése; a 4. és 5. ábra a betokoaott gépnek egy más foganatositási alakjának két metszete, melynél a tolattyúk sugárirányú hornyok­ban vannak vezetve és a hornyok a tartó­test homlokfölületén vannak beesztergú­lyozva; a 6. ábra az 1—3. ábrán látható fogana­tosítási alak hengere belső oldalágak le­fejtése, melynek tolattyúi azonban meg vannak osztva és a belső nyomás hatása alatt fekszenek a görbe vezetőfölületekne. Az 1—3. ábrán látható betokozott gép­nek négy, a hengeres (1) test hornyaiban tengelyirányban vezetett (2) tolattyújarao, melyek végeikkel a tok homlokfalaimat egymással párhuzamos (3 4) belső iepüle­teire fekszenek. A tolattyúk (1) tarttfteste .

Next

/
Thumbnails
Contents