42891. lajstromszámú szabadalom • Berendezés apró szalmának, polyvának és pornak cséplőgépekből való eltávolítására

Megjelent 1908. évi szeptember hó 19-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 42891. szám. X/a. OSZTÁLY­Berendezés aprószalmának, polyvának és pornak cséplőgépekből való eltávolítására. HOFHERR RUDOLF GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 29-ike. A jelentékeny mennyiségű aprószalmátfak és polyvának cséplőgépekből való eltávolí­tása ismeretes módon, többek közt eleváffc­rok, ill. szívógépek segélyével történik, me­lyek a gép belsejében lerakodott por ki­szivatására szolgáló exhaustoiral együtt a cséplőgép alvázán vannak szilárdan meg­erősítve, ami az utóbbi áttekinthetőségének rovására történik és a gép kezelését is ne­hézkessé teszi. Jelen találmány szerint az aprószalmát, polyvát és port a cséplőgépből anélkül tá­volíthatjuk el, hogy az erre szolgáló meg­felelő gépeket magán a cséplőgépen kellene elrendeznünk. Ezt azáltal érjük el, hogy a szalmaelevá­tort, polyvaszívógépet és porszívóexhaustort a cséplőgéptől különálló berendezésben egyesítjük, melyet használat alkalmával a cséplőgép hátsó végéhez tolhatunk. Ezen külön berendezésben nem kell mind­három említett gépet egyesítenünk, ez pl. csak szalmaelevátort és polyvaszívógépet vagy szalmaelevátort és porszívóexhaustort tartalmazhat. A mellékelt rajzon a találmánybeli beren­dezés úgy van föltüntetve, hogy mindhárom gép, t. i. szalmaelevátor, polyvaszívógép és pomzívóexhaustor egyesítve vannak és pe­dig az 1. ábra a 2. ábra (c—d) vonala szerint vett keresztmetszet, a 2. ábra az 1. ábra (a.—b) vonala szerinti hosszmetszet és a 3. ábra az 1. ábra (e—f) vonala szerinti hosszmetszet. A kereken eltolható alvázra az ismeretes szerkezetű (1) szalmaelevátor van szerelve, melynek oldalain a (2 és 6) szívógépek vagy exhaustorok vannak elrendezve. A (2) szívógép (4) szívócsöve az (5) polyvagyűjtő­tölcsérhez vezet és a másik oldalán lévő (3) kifuvató cső a szabadba nyílik. A (6) exhaus­tor két (7) csatorna útj£n az elevátor alsó vége fölött elrendezett (8) szívókamrával áll összeköttetésben, mely a (13) rosta kam-' rába nyúló (12) gzívócsatornával van ellátva ós a (11) szalmarázó-térrel két (9 és 10) szívócső útján van összekötve. A (6) exhaus­torhoz még a (14) kifuvató cső is csatlako­zik. A cséplőgépből a (16) szájnyíláson át távozó aprószalma a cséplőgéptől különálló berendezés (18) tölcsérébe esik és ismét az (1) elevátorba jut, mely az aprószalmát a magasba emeli. Ez a szalma aztán a (17) szalmarázókról az (1) elevátorra eső szal-

Next

/
Thumbnails
Contents