42836. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás dynamógépekhez

Megjelent 19Q8. év! szeptember hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 42836. szám. vil/g. OSZTÁLY. Kapcsolás dinamógépekhez. FELTEN & GUILLEAUME LAHMEYERWERKE A.-G. CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 14-ike. Némely esetbei), pl. lia akkumulátortele­pek töltéséről van szó, a feszültséget az áramkör két pontja között meg kell változ­tatni, míg az áramerősség megváltoztatása nem kívánatos. Jelen találmány révén módunkban van a feszültséget tág határok között megváltoz­tatni, illetve ilyen változást lehetővé tenni, anélkül, hogy ennek következtében az áram­erősség lényegesen változna. Azon két pont közzé, melyek között a feszültségkülönb­ségnek változnia kell, a jelen találmány szerint újfajta gépet iktatunk, még pedig azon áramkörbe, amely áramkörben az áram­erősségnek változatlannak kell maradnia; ezen gép egy főmező és egy második ellen­kező értelemben működő mező behatása alatt áll, melynek gerjesztőfeszültsége ál­landó elektromotoros erőből és a pótgép szorító feszültségéből tevődik össze úgy, hogy a szorítói között föllépő feszültségnek bizonyos határok között való változásánál is csak állandó áramot bocsát keresztül. A találmány tárgyának föltüntetése végett a mellékelt rajzokon több foganatosítási alakot adunk meg. Az 1. ábrában (e) a telep, amelyet a (z) pótgép segélyével állandó árammal kell töl­tenünk. A (z) pótgép (fn) mellékáramú mező­vel és (fi) főáramkörű mezővel van ellátva, melyek az eredő mezővé tevődnek össze. Az (fn) mellékáramkörű mezőbe valamely elektromotoros erő, pl. a (d) segédtelep van beiktatva, melynek elektromótorikus ereje olyan mezőt törekszik létesíteni, amely a töltőáram által előidézett főáramkörű (fi) mező ellen hat. A mellékáramkörű (fn) mező úgy van kapcsolva, hogy az egyedül a (z) pótgépben olyan feszültséget idézne elő, amely a központi feszültséghez adódik. En­nek következménye az, hogy a töltő áram mindig ugyanazon értéken marad, mimellett az (fi) főáramkörű mező az (fn) mellékáram­körű mezőt a telep töltéséhez szükséges, növekvő töltéssel fokozatosan nagyobbodó elektromótorikus erőig megszünteti. Föltéve, hogy az (e) telep bizonyos pilla­natban olyan feszültséggel bír, hogy akkor, amikor a (z) pótgép által gerjesztett elektro­mótorikus erő nulla, éppen a meghatáro­zott töltő áram folyik. A kicsiny (d) segéd­telep által előidézett mellékáramkörű (fn) mező már most úgy van beállítva, hogy ez esetben ép olyan erős, mint a főáram elő­idézte, a mellékáramkörű mező ellenébe működő (fi) mező. Ha az előrehaladó töltés

Next

/
Thumbnails
Contents