42835. lajstromszámú szabadalom • Reklámkészülék váltakozó reklámokkal

Megjelent 19Q8. év! szeptember hó 14-én. MAGY. gjw KIR SZABADALMI |Bh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 428B5. szám. IX/h. OSZTÁLY. Reklámkészülék váltakozó reklámokkal. FERRER SALVADOR ARCADIO MÉRNÖK VALENCIABAN. A bejelentés napja 1907 julins hó 22-ike. Jelen találmány tárgya reklámkészülék váltakozó reklámokkal, mely készülék ket­tős óraművel és hirdetési szöveggel ellátott két szalagcsoporttal van fölszerelve, melyek a függélyes óratoknak vagy szekrénynek két oldalán, esetleg az óraműnek két szám­lapján tetszőleges helyen alkalmazott nyílá­sok előtt haladnak el. A hirdetési szöveggel, képekkel, stb. el­látott szalagok hengerekre vannak göngyölve melyeknek mozgatására különleges szerke­zet szolgál. Ezen mozgató szerkezetet idő­közönként az óramű hozza működésbe, mi­mellett azon idő tartama, amely alatt a szalagok mozgattatnak és nyugalomban ma­radnak, megfelelően szabályozható. Az óraműnek mindkét számlapja egy-egy percmutatóval van ellátva. Az órák jelzé­sére mutatók nincsenek. Az órák jelzésére szolgáló számok a peremutató tengelyére szerelt tárcsán vannak elrendezve, mely tárcsa a percmutató tengelyétől teljesen független. Midőn az említett tárcsa meg­felelő mértékben elfordul, az órákat jelző számok közül a megfelelő a percmutató számlapján alkalmazott nyílás mögött lát­hatóvá válik. A föntiekben röviden ismertetett készü­léknek egy kiviteli alakja, a mellékelt rajz­lapokon van bemutatva, hol az 1. ábra a készüléknek homloknézete, a 2. ábra az 1. ábrának jobboldali nézete, a 3. ábra a készülék fölső részének elöl­nézete, nagyobb léptékben rajzolva, a szám­lapok eltávolítása után; a 4. ábra a 3. ábra baloldali nézete, az 5. ábra a 2. ábra fölső részének nagyobb léptékben rajzolt elölnézete, a 6. ábra az 5. ábra egy részének oldal­nézete, a kikapcsoló szerkezet részletével, végül a 7. és 8. ábrák a 6. ábrának egyszerűsített alakjai és a kikapcsolónak két különböző állását szemléltetik. A készülék áll az előnyösen négyszög­letű keresztmetszettel bíró (1) szekrényből, melynek (2) és (3) homlokfölületén tetsző­leges számú (4) nyílás van kiképezve. (1. és 2. ábra). E szekrény belsejében az (5—15) hengercsoport foglal helyet, mely hengerek az (A) végtelen szalagot vezetik. Ezen szek­rényben továbbá a hasonló (16—26) hen­gercsoport van elrenezve, mely a (B) vég­telen szalag vezetésére szolgál. Az első csoportnak (5) húzóhengere a mozgást ten­gelyére ékelt (27) kúpos fogaskerék, vala-

Next

/
Thumbnails
Contents